journey without destination

journey without destination

Sunday, February 26, 2012

Pembangunan Perindustrian di Malaysia


PEMBANGUNAN PERINDUSTIRAN DI MALAYSIA

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Takrif Perindustrian.
            Umumnya, perindustrian meliputi aktiviti pembuatan, pembinaan, perlombongan, kuari dan perkhidmatan. Perindustrian dalam erti yang terbatas merujuk kepada industri pembuatan. Namun demikian, adalah sukar untuk memberi definisi yang tepat kepada istilah perindustrian kerana terdapat ahli-ahli ekonomi yang menyamakan perindustrian dengan perkilangan dan ada pula mereka yang berpendapat kedua-dua istilah ini berbeza walaupun mempunyai makna yang sama. Perindustrian bukan sekadar mempunyai kaitan dengan pertumbuhan perkilangan, tetapi infrastruktur seperti kuasa letrik dan pengangkutan yang sangat diperlukan dalam membantu pertumbuhan sektor perindustrian. Takrif itu menunjukkan konsep perindustrian mempunyai skop yang lebih luas daripada perkilangan, malahan perkilangan hanyalah salah satu daripada cabang perindustrian. Perkilangan merujuk khusus kepada kegiatan memproses bahan mentah atau memasang komponen-komponen tertentu bagi menerbitkan barangan siap atau separuh siap, iaitu aktiviti yang lebih menekankan kepada pengeluaran barang-barang pengguna.

            Di  dalam  dekad  50-an  dan 60-an, program perindustrian di negara ini dijalankan  sebagai  usaha  untuk  mempelbagaikan ekonomi  negara  yang  pada  masa itu amat bergantung kepada getah dan bijih timah. Memandangkan harga kedua-dua komoditi ini  tidak  stabil,  kerajaan  telah   melancarkan   program perindustrian  untuk  mencetuskan  perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. Dasar pembangunan perindustrian pada masa  itu  adalah  tertumpu  kepada  industri-industri  yang bercorak gantian import. Sejak   tahun  70-an,  kerajaan  di  samping  mempelbagaikan ekonomi  telah  menitikberatkan  pertumbuhan  industri  yang lebih  pesat  untuk  menampung keperluan pekerjaan dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dalam hal ini, tumpuan  telah  diberikan kepada   industri-industri   yang   berasaskan  eksport  dan industri yang mengunakan ramai buruh. Mulai tahun 80-an pula, program   perindustrian   Negara    mengalami   satu   lagi  perkembangan  menerusi  penggalakan industri berat. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan  menambahkan  kemahiran  rakyat  di bidang  teknologi yang lebih tinggi. Ia juga bertujuan untuk    mempercepatkan lagi proses perindustrian. Kerajaan memainkan peranan  secara  langsung  di  dalam  merancang,  melaksana, membiayai  dan mengurus industri-industri berat memandangkan sektor  swasta  tidak  mampu  menanggung  perbelanjaan  atau    menghadapi  risiko  dalam  mengendalikan  projek-projek yang bukan sahaja melibatkan modal yang besar, tetapi juga  hanya dapat memberi pulangan dalam tempoh masa yang panjang. Walaupun  pada  keseluruhannya  perkembangan industri Negara dalam  tahun-tahun  60-an,  70-an  dan  awal  80-an   adalah memuaskan tetapi banyak masalah dan kelemahan masih wujud di dalam  sektor  ini.  Misalnya,  pertumbuhan  sektor  eksport     adalah  tidak  begitu  memuaskan  jika  dibandingkan  dengan sektor   dalam   negeri.  

          Eksport  barang-barang  pembuatan Malaysia  terlalu  bergantung  kepada  segelintir   industri sahaja  seperti  elektrik  dan  elektronik dan tekstil. Mutu keluaran juga pada keseluruhannya tidak begitu memuaskan dan tidak dapat bersaing dengan  keluaran  negara-negara  asing. Ini   disebabkan  tahap  teknologi  yang  masih  rendah  dan kurangnya kemahiran rakyat tempatan  untuk  mempertingkatkan atau  memperbaharui  teknologi yang diterima dari luar. Satu masalah besar ialah kurangnya hubungkait  di  antara  sector perindustrian  dengan  sektor-sekctor lain menyebabkan tidak wujudnya integrasi ke hadapan dan ke belakang (back-ward and forward integration.). Industri-industri  yang  ditubuhkan juga  kurang  mempunyai  nilai ditambah (value added) kerana banyak menumpukan kepada aktiviti  pemasangan  sahaja.  Oleh itu,   sekiranya   sektor  perindustrian  dikehendaki  terus memainkan peranan utama dalam pembangunan  negara,  perlulah diwujudkan  matlamat-  matlamat jangka panjang yang disokong dengan dasar dan strategi pembangunan yang baru.

            Selaras  dengan   hasrat   untuk   mengenalpasti   kelemahan ciri-ciri   struktur   serta  mengatasinya,  kerajaan  telah melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983,  iaitu  Kajian Dasar   Perindustrian   Malaysia   (KDPM)  dan  Pelan  Induk Perindustrian (PIP). KDPM  bertujuan  untuk  menyemak  dan mengubahsuai  dasar-dasar  perindustrian  negara  yang sedia ada  dan  mengkaji  semula  galakan-galakan  pelaburan   dan dasar-dasar  peningkatan eksport.   PIP pula bertujuan untuk menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam mengenalpasti strategi-strategi  untuk  sektor-sektor  kecil yang  berpotensi  untuk  tumbuh  dengan  pesat.  Dasar utama perindustrian telah mengambil  kira  beberapa  prinsip  asas yang terkandung di dalam  perakuan-perakuan kedua-dua kajian ini. Pengguba!an dasar perindustrian negara melambangkan keazaman kerajaan  untuk  mempergiatkan  lagi  proses industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama pertumbuhan ekonomi negara. Kemelesetan ekonomi yang melanda negara pada tahun 1985 - 1986 telah menunjukkan kelemahan dalam struktur industri negara. 


                    Pengalaman dalam dekad 80-an memperlihatkan semua harga komoditi utama telah jatuh secara  serentak  mendorong kerajaan memikirkan strategi-strategi ekonomi jangka panjang untuk   mengenalpasti   dan   mengatasi  kelemahan-kelemahan struktur sektor pembuatan  ini.  Seandainya  masalah-masalah ini dapat diatasi, kerajaan yakin sektor ini boleh memainkan peranan  yang lebih dinamik lagi melalui sumbangan-sumbangan yang lebih besar  dari  segi  menambah  eksport,  mengadakan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan serta memperbanyakkan peluang-peluang latihan teknikal dan kemahiran. Pada jangka panjangnya, PIP diharapkan dapat meletakkan asas yang   kukuh   bagi   negara   ini   menjadi  sebuah  Negara perindustrian   yang   maju.    Jelas    di    negara-negara perindustrian  yang ada sekarang, sektor perkilangan selain daripada  sektor   perkhidmatan   merupakan   sektor   yang terpenting  dalam  menggerakkan  jentera pembangunan negara. Banyak  negara  maju  dan  negara  perindustrian   dahulunya merupakan  negara- negara pertanian yang mundur, tetapi oleh kerana   mereka   memasuki   bidang   perindustrian   dengan bersungguh-sungguh, hari ini mereka telah maju. Walaupun   bidang   pertanian  di  Malaysia  merupakan  satu kegiatan ekonomi yang penting namun demikian pertanian tidak mungkin  dapat  mewujudkan  peluang-peluang  pekerjaan  bagi puluhan  ribu lulusan sekolah dan institusi pengajian tinggi setiap tahun.

            Pengembangan sektor pembuatan terus menjadi perangsang utama kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Ketujuh (RMKe-7), pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh Kerajaan untuk memantap dan memperkukuhkan daya saing sektor pembuatan. Sungguhpun sektor tersebut telah terjejas akibat kegawatan ekonomi namun permintaan luar dan dalam negeri yang meningkat dalam tempoh 1999-2000 telah menyumbang kepada pemulihan yang lebih meluas dalam sektor pembuatan. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8) pula, penekanan akan diberi kepada usaha membangunkan kelebihan daya saing yang baru yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta meningkatkan produktiviti yang akan membolehkan sektor tersebut terus berkembang. Pembangunan perindustrian akan disokong oleh usaha penyelidikan dan pembangunan (P&P) yang lebih giat bagi membolehkan industri memperbaiki keluaran sedia ada di samping memperkenalkan produk baru yang lebih berdaya saing dalam pasaran. Pelaksanaan Pelan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDP) dijangka menyumbang kepada pewujudan industri kecil dan sederhana yang berdaya tahan dan berdaya saing yang akan memperkukuhkan rantaian dalam dan antara industri dalam ekonomi. Di samping itu, usaha mempromosi produk dan pasaran akan dipergiatkan untuk mengekal dan meningkatkan eksport Malaysia di pasaran global.       
2.0 KEPENTINGAN SEKTOR PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN
      DI MALAYSIA            Tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) akan benar-benar mencabar dengan meningkatnya globalisasi ekonomi Malaysia serta persaingan yang sengit bagi mendapatkan pasaran dan pelaburan. Menyedari akan cabaran tersebut, strategi dan program sektor di Malaysia akan ditujukan ke arah membangunkan sebuah ekonomi yang berasaskan pengetahuan bagi memastikan kesinambungan usaha ke arah mencapai taraf sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Program sektor juga akan digerakkan ke arah mencapai sebuah ekonomi yang mempunyai asas yang luas, berdaya saing di peringkat dunia dan berdaya tahan.

                     Selain dari itu, penekanan akan diberikan untuk memperbaiki lagi liputan dan kualiti perkhidmatan sosial, utiliti dan perkhidmatan pengangkutan. Kejayaan pelaksanaan program di peringkat sektor akan menambah peluang kepada rakyat Malaysia untuk meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup mereka serta memudahkan pembentukan sebuah masyarakat yang saksama.Teras pembangunan utama bagi tempoh RRJP3 adalah untuk menghasilkan kekayaan dan menggalakkan sumber pertumbuhan baru dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. Strategi sektor akan ditumpukan kepada usaha mencapai pertumbuhan yang mampan serta berdaya tahan. Usaha akan diambil untuk memperkukuhkan keupayaan dan kemampuan tempatan untuk meningkatkan daya saing negara di pasaran dunia. Selain itu, teras sektor yang akan dilaksanakan dengan giat meliputi memperkukuhkan sektor pembuatan dengan membangunkan rantaian, kelompok industri dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang kukuh serta meningkatkan asas teknologi. 

             Melalui penyusunan semula dan memodenkan sektor pertanian supaya menjadi dinamik dan berdaya saing, majukan sektor perkhidmatan supaya menjadi penggerak utama kepada pertumbuhan ekonomi dengan memperluaskan liputan infrastruktur dan utiliti serta meningkatkan kecekapan dan mutu perkhidmatan, meningkatkan capaian dan mutu perkhidmatan sosial bagi meninggikan mutu hidup serta mempercepatkan pembangunan keupayaan dan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi bagi meningkatkan lagi daya saing dan kecekapan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam semua sektor untuk meningkatkan produktiviti barangan. Dengan pelaksanaan dasar perindustrian yang berpandangan ke luar ini dapat mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yang tinggi, Malaysia harus  menumpukan  kepada   pengeksportan keluaran-keluaran  perkilangan secara besar-besaran kerana masalah pasaran yang kecil telah menjadi satu faktor penghalang bagi     industri-industri tempatan mencapai produktiviti yang  lebih tinggi dan lebih kompetitif. Dengan memajukan  secara intensif industri-industri berasaskan sumber untuk  eksport, ini dapat  mempelbagai  serta  meningkatkan industri-industri  bukan  berasaskan  sumber  untuk eksport.

                       Daripada 12   sektor   industri   yang   terpilih,    beberapa keluaran atau industri telah dikenalpasti sebagai industri keutamaan untuk dimajukan. Memajukan  industri-industri   berat   terpilih   untuk menyokong  industri-industri  eksport dan strategi ini dipilih memandangkan kerajaan sudahpun membuat pelaburan yang banyak dalam  beberapa  jenis  industri  berat.  Usaha-usaha  perlu ditumpukan  untuk  memastikan  kejayaan  projek-projek sebelum menceburi bidang-bidang industri  berat  yang lain. Memaju  dan  menggunakan  sistem  perkhidmatan  maklumat yang  bersepadu dapat membangunkan  teknologi  dan tenaga rakyat dalam pembangunan negara. Langkah mengurangkan  perbelanjaan dalam pembinaan infrastruktur dengan  memberi  tumpuan  kepada  pertumbuhan  industri-industri di kawasan yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur   yang   diperlukan.  Penubuhan  industri-industri  diutamakan  di sepanjang  western  corridor di pantai barat Semenanjung  yang  mempunyai hampir 75 – 80 peratus  penduduk dan di mini corridor  di pantai timur. Semenanjung,  dengan  tumpuan  di  kawasan  sekitar Kota Bharu, Kuala  Terengganu  dan  Kuantan,  dan  di bandar-bandar  di Sabah   dan  Sarawak  seperti  Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Labuan, Kuching, Sibu dan Bintulu.

           Memoden  dan  menyusun  semula   struktur  perindustrian dengan  mempertingkatkan  pembangunan  industri-industri kecil dan  sederhana  kerana sektor ini merupakan tulang belakang proses  perindustrian  seperti yang ternyata di negara Taiwan  dan  menyusun  semula   industri-industri yang  kurang  berkesan  tetapi   penting  dalam  ekonomi Negara. Memperkukuhkan institusi-institusi yang bertanggungjawab kepada pembangunan sektor perindustrian dan menyusun semula sistem galakan  perindustrian yang sedia ada untuk  memupuk  kecekapan  dan  daya  bersaing  yang lebih tinggi. Dalam pada itu, kerajaan menyediakan inisiatif lain bagi membantu pmbangunan perindustrian. Dalam tempoh RMKe-7, Kerajaan telah menyediakan persekitaran yang bersesuaian bagi menarik pelaburan baru dalam industri berteknologi tinggi dan berintensif pengetahuan di samping menggalakkan pelaburan semula melalui pembesaran dan pelbagaian projek pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan.


                  Pendekatan pro-aktif yang diambil oleh Kerajaan dalam membantu industri telah ditunjukkan melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan di sepanjang tempoh Rancangan. Ini termasuk kelonggaran sementara ke atas syarat ekuiti dan eksport yang dikenakan kepada pengilang asing dan tempatan yang terlibat dalam projek baru serta projek pembesaran dan pelbagaian. Selain dari itu, mereka juga diberi potongan cukai dua kali ke atas perbelanjaan pengiklanan bagi produk tempatan berjenama Malaysia. Di samping itu, untuk menggalakkan penggunaan ICT, perbelanjaan operasi ke atas sistem ICT adalah layak ditolak dari pendapatan bercukai bermula dari tahun taksiran 2000. Usaha juga telah diambil untuk meningkatkan proses dan sistem yang mesra alam dalam industri. Bagi membantu penyesuaian ke arah ini, Kerajaan telah menyediakan insentif cukai untuk menggalakkan perolehan kelengkapan kawalan pencemaran dan menyediakan kemudahan penyimpanan, rawatan dan pembuangan sisa industri. Industri juga digalak untuk melaksanakan amalan pengurusan alam sekitar yang baik termasuk teknologi pengeluaran yang lebih bersih dan penggunaan sumber yang lebih cekap melalui kadar penggunaan bahan yang lebih baik dan kitar semula. Sehingga akhir tahun 2000, sejumlah 171 buah syarikat telah dianugerahkan sijil ISO 14000 setelah mengguna pakai sistem pengurusan alam sekitar yang disyorkan dalam aktiviti, produk dan piawaian
mereka.

            Manakala itu, dalam tempoh RMKe-8 akan memperlihatkan fasa baru dalam pembangunan perindustrian negara. Kepentingan keutamanya adalah untuk memperkukuhkan daya tahan dan pertumbuhan sektor pembuatan. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan akan terus memberikan sokongan untuk membangunkan kemudahan infrastruktur kepada industri dan usaha akan diambil untuk meningkatkan pelaburan dalam sector pembuatan dengan menyediakan persekitaran yang menarik untuk perniagaan. Pembangunan perindustrian akan menghadapi cabaran globalisasi yang lebih besar dalam tempoh Rancangan di mana terdapat pergerakan modal, kemahiran dan teknologi yang lebih pesat di dunia. Perubahan arah aliran pengeluaran seperti perolehan sumber dari luar dan pengurusan rantaian bekalan global kini menukar proses pengeluaran di peringkat antarabangsa. Ini bermakna keupayaan infrastruktur negara perlu dipertingkatkan termasuk infrastruktur e-dagang bagi menarik industri berintensif pengetahuan untuk ditempatkan di Malaysia. Industri tempatan perlu setanding dengan industri global dengan sentiasa dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam pasaran dan sentiasa mempertingkatkan inovasi dan kreativiti dalam pelbagai sector.


                       Sebagai negara pengeksport ke-17 terbesar di dunia, Malaysia akan terus menghadapi cabaran mempersiapkan industri bagi menghadapi globalisasi dari perkembangan semasa di bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Kawasan Pelaburan ASEAN (AIA). Malaysia akan menggubal beberapa akta baru dan meminda peruntukan tertentu dalam undang-undang sedia ada bagi mematuhi ketetapan WTO termasuk hak harta intelek di bawah Perjanjian Hak Harta Intelek Berkaitan Perdagangan (TRIPS). Kerajaan akan terus menyebarkan maklumat kepada sektor swasta mengenai perkembangan terbaru dalam perdagangan antarabangsa dan menyokong usaha sektor swasta untuk membuat penyesuaian mengikut keperluan persekitaran perdagangan yang berdaya saing.  

            Penghapusan tarif bagi merealisasikan AFTA dijangka meningkatkan lagi perdagangan di kalangan negara ASEAN manakala AIA pula akan meningkatkan pelaburan di kalangan negara ASEAN dengan memperbaiki persekitaran pelaburan di ASEAN secara keseluruhan untuk menarik pelaburan langsung asing. Kadar purata tarif di Malaysia dijangka turun kepada 2.6 peratus menjelang tahun 2003 dan ini mencerminkan keterbukaan sistem ekonomi Malaysia. Dalam hubungan ini, sektor pembuatan perlu memperkukuhkan lagi daya saing dan keupayaannya serta mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang dan cabaran yang muncul daripada perkembangan perdagangan dan pelaburan di peringkat global dan serantau. Pada masa yang sama, Kerajaan bersama-sama sektor swasta akan menangani secara pro-aktif isu-isu yang timbul daripada rundingan yang sedang berjalan di dalam forum seperti WTO dan ASEAN supaya semua negara yang berdagang mendapat faedah bersama. Usaha akan diteruskan untuk mengukuhkan kelompok industri dan  mempertingkatkan pembangunan sumber pertumbuhan baru bagi mempelbagai dan memperluaskan asas sektor pembuatan.


                      Teras strategik bagi tujuan tersebut adalah untuk menggalakkan rantaian antara industri dan antara sektor yang lebih luas selaras dengan pendekatan pembangunan kelompok industri dalam Pelan Induk Perindustrian Kedua (PIP2). Dalam usaha menggalakkan pembangunan kelompok industri yang dinamik, faktor utama seperti jumlah firma keusahawanan yang banyak dan teguh, kemampuan mewujudkan jaringan, pengurusan teknologi, peralihan teknologi dan perolehan kemahiran akan diberi perhatian. Cabaran yang dihadapi adalah untuk menjana pertumbuhan kelompok yang dinamik yang saling dapat menyesuaikan satu faktor dengan faktor yang lain di sepanjang laluan pertumbuhan tinggi. Lebih banyak penyelarasan diperlukan di peringkat negeri untuk merangsang pertumbuhan dinamik setiap kelompok dan menggalakkan rangkaian sistemik di dalam setiap kelompok wilayah. Peruntukan pembangunan bagi menyokong pembangunan perindustrian dalam RMKe-8 adalah sebanyak RM2.6 bilion akan diguna untuk meningkatkan daya saing industri dan melengkapi usaha sektor swasta. Teras pembangunan akan ditumpukan kepada pembangunan teknologi, perluasan infrastruktur perindustrian dan peningkatan kemahiran.
3.0 SEKTOR-SEKTOR UTAMA YANG MENJADI TERAS PEMBANGUNAN
      PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA3.1 Sektor Pembuatan  
            Sektor pembuatan disasarkan berkembang pada kadar 8.3 peratus dalam tempoh RRJP3. Sektor tersebut akan memasuki fasa baru pembangunan perindustrian selaras dengan matlamat untuk membangunkan sebuah ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Sehubungan dengan itu, pembangunan perindustrian akan ditumpukan kepada usaha menyatu dan memperkukuhkan daya tahan dan daya saing sector pembuatan serta menggalakkan sumber pertumbuhan baru. Pada masa yang sama, pembangunan kelompok industri yang dinamik akan menjadi kritikal bagi menyumbang kepada pertumbuhan seterusnya sektor tersebut. Kerajaan akan sentiasa mengubahsuai dasar dan program untuk mengekal dan meningkatkan persekitaran yang sesuai bagi pelaburan dan operasi perniagaan.

                     Dalam hubungan ini, usaha akan terus diambil untuk menggalakkan pakatan strategik dalam industri bernilai ditambah dan berteknologi tinggi. Program akan juga dilaksana untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing industri. Pengilang perlu mengambil kira arah aliran penting yang menentukan bentuk pembangunan perindustrian dan kesannya terhadap industri. Untuk bersaing di peringkat dunia, industri perlu membina kelebihan bersaing yang baru dengan berusaha gigih untuk mencapai mutu dan piawaian barang-barang dan perkhidmatan mereka yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sektor swasta akan digalakkan untuk mengguna pakai proses berintensif maklumat dan didorong oleh pengetahuan dalam aktiviti pembuatan dan yang berkaitan dengannya seperti penyelidikan dan pembangunan (P&P), reka bentuk keluaran, pemasaran, pengagihan dan perolehan.

                         Pendekatan ini akan membolehkan penyebaran ilmu pengetahuan kepada semua peringkat dalam rantaian nilai sesebuah perusahaan dan seterusnya membentuk kelompok industri yang dinamik dalam sektor pembuatan. Dalam menghadapi cabaran masa hadapan, asas teknologi sektor pembuatan akan diperkukuhkan lagi. Langkah akan diambil untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menyerap dan menyesuaikan penggunaan teknologi baru. Dalam bidang P&P, penyelidikan yang berorientasikan pasaran akan digalakkan dan sektor swasta akan terus didorong untuk melabur dalam aktiviti P&P. Kerajaan juga akan menggalakkan pemindahan teknologi baru dan teknologi yang baru muncul ke dalam negara melalui pakatan strategik dan perolehan teknologi. Pertumbuhan produktiviti perlu lebih tinggi daripada peningkatan kadar upah bagi mengekalkan momentum pertumbuhan dan memastikan sektor pembuatan berdaya saing.

                 Dalam hubungan ini, produktiviti buruh akan terus dipertingkatkan dengan menjadikan usaha memperolehi kemahiran dan kebolehan baru sebagai satu budaya. Sistem penyaluran kemahiran sedia ada akan terus diperkukuhkan dan kemahiran tenaga kerja akan dipertingkatkan menerusi latihan dan latihan semula. Tumpuan latihan adalah untuk membekalkan tenaga manusia yang berpengetahuan bagi memenuhi permintaan industri.
            Disamping itu, industri yang berorientasikan eksport menandakan pertumbuhan industri berasaskan instensif buruh dalam sector pembuatan. Ia menekankan betapa pentingnya pelaburan langsung modal asing dan syarikat multinational untuk membekalkan modal, teknologi dan peralatan serta pasaran luar negeri. Sehubungan itu, dasar pengembangan eksport telah menggariskan struktur pengeluaran pasaran dan jenis keluaran berasaskan sumber yang sedia ada, peningkatan teknologi, mengatasi masalah pengangguran, penghijrahan dan perbezaan pertumbuhan antara wilayah. Dari segi strategi, dasar ini dimanifestasikan dalam bentuk “outward looking development”, iaitu mengutarakan kepelbagaian barang eksport dan perluasan pasaran eksport negara. Antara strategi yang digalurkan ialah promosi penggalakan pelaburan, menggalakkan industri berasaskan eksport dengan memberi penekanan pada guna tenaga, barangan yang mempunyai nilai ditambah (added value) dan penjimatan pertukaran asing, memajukan industri asas sumber, menyediakan industri-industri kecil dan sederhana (IKS), penyelerakkan industri ke kawasan kurang maju serta penyertaan bumiputera.

            Perindustrian pembuatan berorientasikan eksport memperlihatkan sebahagian besar aktiviti industri tertumpu kepada operasi-operasi pemasangan, pembungkusan, pangadunan, pemprosesan peringkat kedua dan sedikit-sedikit bidang perekaan (penciptaan) yang simple. Dengan kata lain, kebanyakan eksport terdiri daripada barangan separuh siap yang dihasilkan secara penggunaan tenaga buruh yang ramai. Pada tahap dasar pengembangan eksport, galakan utama terkandung dalam Akta Galakan Pelaburan 1968 (pindaan ke atas beberaa Ordinan Industri Perintis) dan Akta Galakan Pelaburan (Pindaan 1971). Akta-akta ini merangkumi hal-hal perlindungan tarif, galakan-galakan pelaburan, jaminan-jaminan serta penyediaan kemudahan infrastruktur dan institusi. Kesemuanya bertujuan menarik pelabur asing dan tempatan melabur modal, teknologi, teknik pengurusan, kemahiran dan peluang pekerjaan, bagi meningkatkan pertumbuhan industri.

                      Menerusi taraf perintis, sesebuah syarikat yang berminat mengeluarkan “barang printis” boleh memohon daripada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk mendapatkan taraf perintis. Melalui taraf perintis, syarikat-syarikat yang mengeluarkan barangan yang belum dikeluarkan di negara ini diberi keutamaan. Pengecualian cukai selama dua tahun hingga lima tahun bergantung kepada jumlah pelaburan modal tetap, iaitu daripada kurang RM250,000 hingga lebih daripada RM1juta. Tambahan pengecualian cukai selama setahun diberikan sekiranya mana-mana syarat tambahan dipenuhi, iaitu jika kilang terletak di kawasan pembangunan kerajaan, barangan keluaran kilang adalah yang diutamakan oleh kerajaan atau keluaran tersebut menggunakan lebih daripada 50% bahan mentah tempatan. Jika ketiga-tiga syarat tambahan itu dipenuhi, maka pelepasan cukai selama tiga tahun akan diberikan.

            Pengecualian cukai yang berasaskan tenaga buruh pula dikuatkuasakan pada 3 Julai 1971 di bawah Akta Galakan Pelaburan (Pindaan) 1971. Akta ini membenarkan pengecualian cukai pendapatan berdasarkan jumlah pekerja sepenuh masa yang diambil bekerja dalam industri berkenaan. Pengecualian cukai selama dua hingga tiga tahun diberikan berdasarkan tingkat guna tenaga yang digunakan sepertimana taraf perintis. Tambahan pengecualian cukai juga akan diberikan selama satu hingga tiga tahun bergantung kepada syarat-syarat yang sama. Galakan penempatan kilang diwujudkan untuk menghindarkan penumpuan industri di kawasan yang sudah maju, sebaliknya menempatkan kilang-kilang di kawasan mundur dan luar bandar. Di bawah skim galakan ini , pengecualian cukai diberikan sehingga lapan tahun jika industri ditempatkan di kawasan atau negeri yang diisytiharkan sebagai kawasan pembangunan rendah seperti Kedah (kecuali Kuala Muda), Kelantan, Pahang (kecuali Kuantan), Terengganu, Perlis, Sabah, Sarawak dan Johor Tenggara.

                 Jangka masa pengecualian cukai bergantung kepada jumlah modal tetap dan tenaga buruh yang digunakan. Tambahan pengecualian cukai diberikan jika industri tersebut mengeluarkan keluaran yang diutamakan dan menggunakan lebih daripda 50% bahan tempatan. Kemudahan kredit cukai pelaburan diberikan kepada industri yang telah diluluskan, tetapi tidak layak untuk menikmati faedah taraf perintis, galakan penempatan dan kelonggaran cukai penggunaan buruh. Jumlah kredit yang diberi bergantung kepada nilai perbelanjaan modal dan ia tidak kurang daripda 25% jumlah perbelanjaan modal yang terlibat dalam sesuatu projek yang perlu dibelanjakan dalam jangka masa lima tahun (bermula dari masa projek diluluskan). Tambahan potongan lima peratus diberikan kepada syarikat yang memenuhi syarat tambahan, iaitu terletak di kawasan pembangunan (rendah), mengeluarkan barangan yang diutamakan dan menggunakan sejumlah bahan tempatan yang ditentukan.

            Selain itu, tiga jenis galakan eksport, iaitu elaun eksport, elaun susutan dan potongan perbelanjaan. Menerusi elaun eksport, elaun sebanyak lima sen diberikan bagi setiap ringgit pertambahan jualan eksport. Untuk menggalakan penggunaan bahan mentah tempatan, elaun ini dinaikkan kepada lapan sen bagi barangan keluaran perusahaan yang mengandungi tidak kurang daripada 50% bahan-bahan tempatan. Menerusi elaun susutan yang dipercepatkan, syarikat yang menetap di negara ini dan mengeksport sekurang-kurangnya 20% daripada nilai keluarannya dan mendapat pengecualian cukai ke atas perbelanjaan memodenkan teknik-teknik pengeluarannya atau memodenkan kilang, maka syarikat itu berhak mendapat elaun susutan yang dipercepatkan sebanyak 40%. Pemberian elaun susutan ini membolehkan lebih daripda 90% perbelanjaan modal yang boleh digunakan dilakukan dalam masa lima tahun sahaja berbanding dengan masa 20 tahun jika mengikut keadaan biasa (tiada elaun susutan diberikan).  Syarikat (pengeksport) yang tidak bermastautin di negara ini tidak dapat menikmati faedah galakan susutan ini. Potongan perbelanjaan diberikan bagi perbelanjaan yang ditanggung oleh syarikat selepas syarikat itu mendapat keisitmewaan taraf perintis, kelonggaran-kelonggaran dalam cukai penggalakan buruh dan galakkan penempatan.

                   Perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan ialah perbelanjaan pengiklanan, penawatan dan contoh-contoh percuma yang diberi di luar negeri, penyelidikan eksport, persediaan untuk tender-tender dan memberi maklumat-maklumat teknik di luar negeri. Tegasnya, kesemua potongan ini diberikan demi memajukan dan menggalakkan eksport. Galakan-galakan lain yang terkandung dalam Akta Galakan Pelaburan (Pindaan) 1971 termasuklah elaun modal, galakan khas untuk industri elektronik dan galakan hotel. Galakan tambahan elaun modal bertujuan memodenkan teknik-teknik pengeluaran dan menggalakkan penubuhan kilang-kilang moden. Kemudahan ini diberikan kepada projek-projek penting yang tidak mendapat kemudahan cukai di bawah taraf perintis, pengecualian cukai atas penggunaan buruh atau peluang kredit cukai pelaburan. Tambahan elaun diberikan kepada perbelanjaan bangunan dan kilang yang bertujuan untuk memodenkan teknik-teknik pengeluaran atau mendirikan kilang-kilang moden. Tambahan elaun yang diberikan untuk tujuan pembinaan bangunan ialah tiga peratus dan 40% bagi pembelian bangunan dan perbelanjaan kilang.
            Galakan khas untuk industri elektronik bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga buruh yang lebih banyak di kilang-kilang. Galakan ini memberi pengecualian cukai kepada industri elektronik untuk tempoh empat hingga tujuh tahun. Tambahan satu hingga tiga tahun diberikan jika syarat-syarat tambahan seperti  penempatan kilang di kawasan pembangunan rendah, mengeluarkan barangan yang diutamakan dan menggunakan bahan tempatan yang ditetapkan dipenuhi. Galakan yang tidak kurang penting ialah perlindungan tarif. Selepas tahun 1970, perlindungan tarif diperluaskan kepada pelbagai jenis barang seperti barangan pengguna, barangan perantaraan dan pelaburan. Kuota import juga digunakan untuk melindungi industri tempatan daripada persaingan luar. Untuk memenuhi tujuan ini, had-had import telah ditetapkan oleh kerajaan bagi barangan tertentu yang akan  diimport.

                    Pengecualian cukai kastam eksais ke atas bahan mentah, mesin-mesin dan alat kelengkapapn turut diberikan. Sebagai sokongan kepada pelbagai galakan, kerajaan menubuhkan institusi-institusi tertentu. Untuk tujuan eksport, maka ditubuhkan Zon Perdagangan Bebas atau Free Trade Zones bagi memudahkan pengusaha-pengusaha  industri mendapatkan bahan mentah dan menyalurkan barangan keluaran mereka ke luar negeri (antara kawasan Zon Perdagangan Bebas di Malaysia ialah Bayan Lepas, Prai, Mukim Peringgit, Bukit Baru, Tanjung Kling, Sungai Way, Ulu Klang, Teluk Panglima Garang dan Pasir Gudang).
            Beberapa institusi lain seperti sektor-sektor awam dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri dibentuk untuk menggalakkan pembangunan perindustrian di Malaysia. Sehingga tahun 1970-an perbadanan-perbadanan seperti MIDA, MIDF, MARA (Majlis Amanah Rakyat) ditubuhkan. Kerajaan selanjutnya membuka kawasan-kawasan perindustrian untuk menarik pelabur-pelabur ke kawasan yang telah diperuntukkan oleh kerajaan dengan menyediakan kemudahan-kemudahan infrastruktur. Usaha juga dilakukan bagi meningkatkan produktiviti tenaga buruh. Hasil daripada pelaksanaan pelbagai insentif dan galakan oleh kerajaan, pembangunan perindustrian terus meningkat terutamanya di sektor pembuatan. Eksport barangan perkilangan bertambah daripada 8.5% pada tahun 1960 kepada 21% pada tahun 1978. Bilangan industri perkilangan juga menunjukkan pertambahan pesat menjelang tahun 1970-an. Jumlahnya meningkat daripada 210 buah tahun 1970 kepada 399 buah tahun 1974, iaitu pada pertumbuhan 22.5%. Jumlah estet industri turut bertambah. Sehingga tahun 1975 sudah terdapat 50 buah estet industri di Malaysia berbanding sembilan buah sahaja pada tahun 1970. Dari segi nilai pengeluaran bersih, jumlahnya meningkat sebanyak 20% dalam tahun 1976. Strategi memperluaskan asas eksport dan mempelbagaikan pasaran eksport akan terus digalakkan. Strategi untuk mempertingkatkan lagi prestasi pasaran dan eksport termasuk meningkatkan mutu dan cara penyediaan maklumat, menggunakan alat promosi eksport yang inovatif serta menggalakkan penggunaan perkhidmatan pemeriksaan mutu dan persijilan eksport. Selain dari itu, usaha juga akan diambil untuk meningkatkan kemahiran pemasaran dan promosi.

3.2 Sektor Pertanian
            Sektor pertanian disasarkan menjadi satu sumber pertumbuhan yang penting dalam tempoh RRJP3. Sebahagian besar dari pertumbuhannya akan diperolehi daripada peningkatan ketara dalam aktiviti tanaman untuk perindustrian, pengeluaran makanan dan sumbangan daripada aktiviti baru. Bagi mencapai matlamat tersebut, usaha akan ditumpukan kepada penyusunan semula dan pemodenan sektor pertanian supaya lebih dinamik dan berdaya saing. Pembangunan pertanian akan dipandu oleh Dasar Pertanian Negara Ketiga merangkumi tempoh 1998-2010 yang menumpukan kepada pendekatan berasaskan keluaran yang didorong oleh pasaran dan pendekatan pertanian perhutanan untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing dunia. Pembangunan kumpulan tanaman untuk perindustrian, perhutanan dan keluaran berasaskan kayu akan terus digalak dan disokong dengan penyediaan insentif yang sesuai, infrastruktur, P&P, khidmat sokongan dan pembangunan sumber manusia. Teras pembangunan bagi kumpulan ini akan ditumpukan kepada penyusunan semula dan pemodenan industri melalui peningkatan penggunaan dan pengkomersilan hasil P&P, pembangunan kegunaan alternative seperti bio-bahan api daripada minyak sawit dan penubuhan pasaran khusus bagi keluaran tertentu. Sektor pertanian akan dipelbagaikan lagi dengan penanaman tanaman berpotensi yang lain serta spesis pokok terpilih secara perladangan.

                    Di samping itu, usaha akan dipergiat untuk menggalakkan mekanisasi dan pengeluaran makanan secara komersil dan berskala besar termasuk ikan. Potensi akuakultur akan diterokai sepenuhnya bukan sahaja bagi melengkapi bekalan ikan daripada tangkapan laut tetapi juga untuk menyediakan bahan mentah kepada industri hiliran. Perladangan satelit akan diperkenalkan melalui pewujudan lebih banyak kawasan pengeluaran makanan berhampiran bandar utama dan Bandar raya.

            Penggunaan tanah akan dipergiatkan melalui pendekatan pertanian perhutanan yang menyepadukan aktiviti pertanian dan perhutanan serta melalui amalan yang lebih meluas dalam tanaman campuran. Sistem bersepadu seperti aktiviti penanaman pelbagai tanaman dan perladangan yang digabungkan dengan pemeliharaan ternakan akan terus digalak bagi membolehkan pekebun kecil dan pemilik ladang memaksimumkan penggunaan tanah dan meningkatkan pengeluaran makanan serta memperolehi pulangan yang lebih tinggi. Peningkatan dalam pengeluaran komoditi pertanian akan dicapai melalui faedah yang diperolehi dari peningkatan produktiviti dalam kawasan sedia ada berbanding dengan perluasan kawasan tanaman. Di samping itu, pembangunan in-situ melalui penyatuan dan pemulihan tanah akan dilaksanakan secara komersil dan berdasarkan pertanian berkelompok.

                  Pengurusan hutan secara mampan akan terus menjadi strategi utama dalam menyediakan bekalan bahan mentah kepada industri kayu dan pada masa yang sama melindungi alam sekitar. Tumpuan yang lebih akan diberikan untuk meningkatkan produktiviti sumber hutan bagi memenuhi permintaan yang meningkat ke atas bahan mentah oleh industri berasaskan pertanian. Bagi mencapai matlamat tersebut, pendekatan pelbagai sumber akan diguna pakai di mana ladang hutan akan dibangunkan dengan menggunakan teknik pelbagai tanaman dan penuaian berkala. Di samping itu, rawatan silvikultur yang lebih baik, pemuliharaan hutan, perhutanan semula dan P&P akan dipertingkatkan. Pembangunan spesis balak terpilih dan klon getah balak serta sumber hutan dan keluaran hutan bukan kayu akan juga dipergiatkan. Keunikan hutan hujan tropika akan diguna untuk menggalakkan pelancongan ekologi dan pelancongan pertanian.

           Bagi mempercepatkan pemodenan sektor pertanian, penyediaan khidmat sokongan termasuk P&P, pemasaran, khidmat pengembangan, latihan dan kemudahan kredit akan diperkukuhkan lagi. Penekanan yang lebih akan diberikan terhadap langkah meningkatkan pengendalian sebelum dan selepas tuai hasil pertanian. Ini termasuk menggredkan hasil ladang dan memperbaiki sistem penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran untuk memaksimumkan pulangan daripada sektor pertanian. Usaha P&P akan dipergiat untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan, terutamanya bagi mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan mutu keluaran dan pemasaran, meningkatkan penggunaan teknologi penjimatan buruh serta memperluaskan penggunaan akhir. Kerjasama dalam P&P di antara agensi P&P awam dengan sektor swasta akan digalak bagi memudahkan pengkomersilan penemuan penyelidikan. Bagi mendapatkan pasaran khusus, pendekatan yang inovatif akan diguna pakai seperti mewujudkan zon khas bagi memudahkan pembangunan keluaran khusus yang mempunyai nilai ditambah yang lebih tinggi. Pendekatan ini akan menyokong pembangunan industri baru dalam bidang makanan, herba, keluaran istimewa daripada sumber semula jadi, florikultur dan bioteknologi.


3.3 Sektor Sumber Galian
            Pembangunan sektor galian akan berpandukan kepada Dasar Galian Negara yang menyediakan asas bagi pembangunan kedua-dua aspek huluan dan hiliranindustri berkenaan. Teras pembangunan adalah untuk memperkembang dan mempelbagaikan sektor ini menerusi persekitaran perundangan yang berdaya saing, menggalakkan carigali, mengeluar dan menggunakan sumber secara optimum dengan menggunakan teknik moden serta mempertingkatkan P&P. Penekanan juga akan diberi terhadap pemeliharaan alam sekitar, pembangunan mampan dan pengurusan kesan sosial dari industri berkenaan.

3.4 Sektor Pelancongan
          Industri pelancongan di Malaysia telah dikenal pasti sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan sektor perkhidmatan dalam tempoh RRJP3. Dalam hubungan ini, ketibaan pelancong dijangka bertambah pada kadar purata 7.5 peratus setahun. Selain dari itu, tumpuan akan diberi untuk menarik lebih ramai pelancong supaya tinggal lebih lama, berbelanja lebih banyak serta membuat lawatan ulangan. Bagi tujuan tersebut, satu pendekatan yang lebih bersepadu akan diambil dalam perancangan dan pelaksanaan program pelancongan. Bagi memudahkan usaha tersebut, perbadanan pelancongan dan kebudayaan negeri  kan ditubuhkan. Di samping itu, penyelidikan dan pengumpulan data akan dipergiat bagi memperkemaskan pangkalan data pelancongan untuk menyokong pendekatan menyeluruh bagi penggubalan dasar dan pendekatan yang didorong oleh pasaran bagi pembangunan, pemasaran dan promosi produk.

            Program utama yang akan dilaksanakan termasuk pemeliharaan dan pemuliharaan tempat bersejarah, penyediaan dan penaiktarafan infrastruktur yang berkaitan dengan pelancongan serta peningkatan mutu produk dan perkhidmatan pelancongan. Pelancongan ekologi, pelancongan desa, pelancongan berbentuk pendidikan, kesihatan, kebudayaan dan warisan, pelayaran, sukan dan rekreasi serta mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran (MICE) akan terus dibangunkan. Bagi memaksimumkan potensi pelancongan, pembangunan produk dalam bidang khusus akan diberi penekanan berasaskan kekuatan relatif dan faedah berbanding negeri masing-masing. Produk pelancongan yang baru seperti penggalakan seni mempertahankan diri yang diamalkan oleh berbagai kumpulan etnik di negara ini akan dibangunkan. Di samping itu, usaha promosi yang lebih berkesan yang menumpukan kepada pelanggan akan diambil bagi mengembang dan mempelbagai asas pasaran pelancongan.

            Pembangunan pelancongan dalam negeri akan kekal sebagai satu keutamaan penting dan akan dipromosikan secara giat. Memandangkan penduduk semakin mewah diikuti dengan meningkatnya permintaan terhadap aktiviti masa lapang, pelancongan dalam negeri dijangka mengalami pertumbuhan yang pesat. Perkembangan industri pelancongan melalui berbagai jenis aktiviti rekreasi dan hiburan, infrastruktur dan kemudahan yang lebih baik serta pemuliharaan alam sekitar akan meningkatkan lagi kualiti hidup rakyat Malaysia. Kemajuan dalam ICT akan membolehkan industri pelancongan menyediakan perkhidmatan yang lebih bermutu pada harga yang berdaya saing.

                      Dalam hubungan ini, usaha akan diambil bagi menawarkan sistem maklumat destinasi yang lebih baik, menyediakan rangkaian yang lebih meluas dengan saluran pengagihan perjalanan di seluruh dunia dan meningkatkan pembinaan keupayaan di bidang perjalanan elektronik. Bagi tujuan ini, sebuah portal pelancongan akan dibangunkan bagi memudahkan usaha tersebut. Pembangunan sumber manusia akan terus diberi keutamaan bagi tujuan meningkatkan tahap kelayakan dan profesionalisme bagi memudahkan pertumbuhan industri pelancongan yang cekap dan berdaya saing. Penyediaan pendidikan pelancongan kepada orang ramai dan mereka yang terlibat dalam industri pelancongan seperti pekerja hotel, pemandu pelancong serta kaki tangan imigresen dan kastam akan diberi penekanan. Ini bertujuan mewujudkan kesedaran yang tinggi terhadap faedah pelancongan dan menyemai nilai menjadi tuan rumah yang baik kepada pelawat serta menekankan kepentingan memelihara warisan negara dan alam sekitar. Kerjasama serantau melalui program pelancongan bersama di kalangan rakan Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) akan dilaksanakan dengan giat. Kerjasama dalam projek pelancongan melalui inisiatif Segitiga Pertumbuhan dan perkongsian strategik yang lain di peringkat serantau dan antarabangsa akan diperkukuhkan lagi. Produk pelancongan yang lebih berdaya saing akan dipakejkan secara bersama bagi menarik ketibaan pelancong yang lebih ramai dan menjana hasil yang lebih tinggi dan dengan itu, memanfaatkan semua negara terlibat.


3.5 Sektor Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)
            RMKe-7 memberikan peranan penting kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dalam menyokong usaha pembanunan perindustrian negara melalui pewujudan rantaian dalam semua sektor pembuatan. Daripada anggaran 20,200 syarikatpembuatan yang beroperasi di Malaysia pada tahun 1996, lebih 90 peratus adalah syarikat bersaiz kecil dan sederhana. Namun demikian, PKS2 hanya menyumbang sebanyak 27.0 peratus kepada jumlah keluaran sektor pembuatan dan 26.2 peratus kepada jumlah nilai ditambah sektor tersebut. Bilangan pekerja dalam PKS adalah seramai 868,000 orang atau 38.9 peratus daripada jumlah keseluruhan pekerja dalam sektor pembuatan.


              Kebanyakan syarikat PKS tertumpu dalam sektor kecil makanan dan keluaran makanan, perabot dan kelengkapan, kimia dan keluaran kimia serta keluaran logam. Bagi membantu pembangunan PKS, Kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) pada tahun 1996 dengan tujuan menyediakan kepimpinan yang berkesan dalam perancangan dan penyelarasan keseluruhan PKS. Secara khususnya, SMIDEC telah ditugaskan untuk menggalakkan pembangunan PKS milik rakyat tempatan yang cekap dan berdaya saing serta mampu menghasilkan keluaran dan perkhidmatan yang berkualiti dan mempunyai nilai ditambah yang tinggi untuk pasaran global. Satu kajian mengenai Pelan Pembangunan PKS (SMIDP), 2001-2005 telah dijalankan pada tahun 1999 bagi menentukan arah tuju PKS pada masa hadapan. Secara khususnya, kajian SMIDP menganalisis kekuatan dan kelemahan PKS dari segi keupayaan, kemampuan dan daya saing bagi menyediakan sokongan yang diperlukan dalam agenda perindustrian negara dan mengesyorkan strategi dan langkah untuk menyepadukan sepenuhnya sektor PKS ke dalam arus perdana aktiviti pembuatan.

            Usaha untuk memperkukuhkan lagi PKS, beberapa program telah dilaksanakan dalam tempoh Rancangan yang meliputi pelbagai keperluan PKS. Program tersebut termasuk Program Rantaian Industri (ILP), Pembnan dan Perolehan Teknologi, Pembangunan dan Peningkatan Kemahiran, Pembangunan Pasaran, Pembangunan Infrastruktur dan Sokongan Kewangan. Program ILP yang bertujuan meningkatkan rantaian dan integrasi di antara PKS dengan syarikat besar menyediakan pasaran yang terjamin kepada PKS dengan membekalkan alat dan komponen kepada syarikat besar untuk jangka panjang.


                    Sejak program ini diperkenalkan pada tahun 1997, sejumlah 128 PKS telah mendapat manfaat dengan jualan sebanyak RM111.6 juta. Memandangkan sebahagian besar PKS tidak mempunyai keupayaan teknologi untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan kualiti produk, Kerajaan menyediakan geran setara sehingga RM250,000 kepada PKS untuk meningkatkan produk dan proses. Sejumlah 237 PKS telah mendapat manfaat daripada program ini dalam tempoh Rancangan. PKS juga digalak untuk memperolehi teknologi dan proses terkini di bawah Tabung Perolehan Teknologi (TAF) yang menyediakan geran sehingga 70 peratus untuk pembelian peralatan berteknologi tinggi dan pelesenan teknologi. Bagi tujuan tersebut, daripada sejumlah RM75.1 juta geran yang telah diluluskan di bawah TAF sebanyak RM64 juta atau 85.2 peratus telah disalurkan kepada PKS. Selain dari program tersebut, PKS juga ditawarkan berbagai pakej kewangan seperti Tabung Bantuan Teknikal Perindustrian (ITAF), Geran Y2K, Pakej Kewangan Untuk Industri Kecil dan Sederhana (PAKSI), Skim Modenisasi dan Automasi serta Skim Peningkatan Kualiti. Tabung lain yang disediakan termasuk Tabung Untuk PKS yang ditubuhkan pada tahun 1998 bagi membantu PKS yang sedia ada untuk berkembang, mempelbagai dan mengeksport serta menggunakan keupayaan sedia ada. Tabung Pemulihan Industri Kecil Dan Sederhana pula bertujuan membantu PKS yang mempunyai projek berdaya maju tetapi menghadapi masalah pinjaman tidak berbayar dan masalah aliran tunai sementara akibat kegawatan ekonomi.

            Bagi meningkatkan pengetahuan serta kemahiran teknikal dan pengurusan di kalangan PKS, Program Peningkatan Kemahiran yang membiayai 50 peratus daripada yuran latihan yang dibelanjakan oleh PKS telah diperkenalkan pada tahun 1997. Di samping itu, PKS yang menyumbang kepada Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) layak menuntut sebanyak 45 peratus lagi daripada yuran latihan berkenaan daripada Tabung tersebut. Skop Program Peningkatan Kemahiran telah diperluaskan dengan pelaksanaan Program Pembekal Global. Program tersebut yang melibatkan perkongsian strategik di kalangan PKS, syarikat multinasional dan institusi latihan adalah bertujuan memperkukuhkan keupayaan PKS sebagai pembekal global. Bagi membantu PKS menembusi pasaran eksport, dua jenis skim iaitu Skim Perancangan Dan Pembangunan Perniagaan dan Skim Pembangunan Pasaran telah dilaksanakan. Di samping itu, insentif eksport juga telah diberi kepada PKS seperti Pembiayaan Semula Kredit Eksport, Potongan Dua Kali Untuk Penggalakan Eksport dan Insurans Kredit Eksport. Memandangkan e-dagang semakin banyak diamalkan dalam perniagaan, beberapa gedung atau portal elektronik telah diwujudkan sebagai satu cara untuk menggalakkan PKS menjalankan perdagangan secara elektronik. Salah satu daripada portal berkenaan ialah MyBiz yang telah menarik penyertaan sebanyak 376 PKS pada akhir tahun 2000.

            Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan juga telah membantu PKS Bumiputera selaras dengan objektif membangunkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya maju dan berdaya tahan. Terdapat peningkatan dalam penyertaan PKS Bumiputera dalam Program Pembangunan Vendor dengan penglibatan sebanyak 256 vendor, 82 buah syarikat payung dan 18 buah institusi kewangan. Untuk meningkatkan keupayaan PKS Bumiputera dalam menguruskan perniagaan, penekanan telah diberikan terhadap penyediaan kemahiran keusahawanan. Bagi tujuan tersebut, berbagai jenis program latihan keusahawanan telah disediakan dengan memberi manfaat kepada 58,888 usahawan Bumiputera. 


3.6 Sektor Perkhidmatan Kewangan

            Dalam usaha menuju ke hadapan, ekonomi Malaysia akan menghadapi lanskap global dan kewangan yang pesat berubah. Sektor kewangan akan diperkukuhkan lagi bagi membolehkannya menggembleng dan mengagihkan sumber untuk menjana pertumbuhan yang lebih tinggi melalui pelaburan yang didorong oleh produktiviti dan pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan. Langkah juga akan diambil untuk meningkatkan daya tahan sektor kewangan dalam menghadapi cabaran daripada aliran modal yang bermobiliti tinggi dan cepat berubah-ubah. Pelan Induk Sektor Kewangan dan Pelan Induk Pasaran Modal akan menyediakan satu rangka kerja yang menyeluruh bagi pembangunan sector kewangan yang strategik dan lebih pelbagai. Di sebalik objektif membangunkan sektor kewangan yang cekap dan berkesan, adalah perlu mewujudkan satu kumpulan teras institusi perbankan tempatan yang mampu bersaing dalam persekitaran perubahan teknologi yang dinamik serta dapat memenuhi keperluan pelanggan yang semakin berbagai. Pelan Induk ini juga akan mengatasi isu seperti keperluan menyemai pengurusan risiko yang berkesan, mewujudkan sistem amaran awal untuk mempertingkatkan pengawasan serta melaksanakan langkah untuk melindungi  kepentingan pelanggan.                      

            Pelan Induk Pasaran Modal menyediakan langkah bagi pembangunan agen pengantara dan institusi yang berdaya saing dalam bidang–bidang teras bagi memudahkan penggemblengan sumber yang cekap dan membina asas tempatan bagi sektor perkhidmatan kewangan yang kukuh. Langkah akan diambil untuk memajukan lagi segmen penting dalam pasaran modal seperti pasaran bon dan terbitan serta industri pengurusan dana. Penekanan juga akan diberi kepada pembangunan industri modal teroka untuk membantu membiayai industri berkaitan teknologi yang mempunyai daya pertumbuhan yang tinggi. Pelaksanaan Pelan Induk tersebut akan dibuat dalam tiga fasa utama. Fasa pertama yang merangkumi tempoh 2001-2003 akan memperkukuhkan keupayaan dalam negeri dan membangunkan sektor strategik dan yang belum diterokai. Fasa kedua yang merangkumi tempoh 2004-2005 akan memperkukuhkan lagi sektor utama dan secara beransur-ansur melonggarkan laluan pasaran manakala fasa ketiga yang merangkumi tahun 2006 dan seterusnya akan menggerakkan usaha ke arah menjadi sebuah pasaran modal yang maju sepenuhnya. Kerajaan akan memperkukuh dan memperkemaskan sektor perbankan dan kewangan Islam bagi membangunkan sistem yang dinamik dan progresif setaraf dengan sistem konvensional.

              Di samping itu, usaha akan dilaksanakan bagi memajukan Malaysia sebagai pusat aktiviti pasaran modal Islam antarabangsa. Langkah akan diperkenal bagi memudahkan pembangunan produk dan perkhidmatan yang berdaya saing. Dalam tempoh RRJP3, Labuan akan terus dimajukan sebagai Pusat Kewangan Luar Pesisir Antarabangsa (IOFC) yang terkenal. Bagi mencapai matlamat ini, Pasaran Kewangan Islam A tarabangsa akan diwujudkan bagi mengambil peluang pasaran yang begitu banyak dalam pembiayaan secara Islam di pasaran kewangan dunia. Selain dari itu, usaha akan diambil untuk memajukan Bursa Kewangan Antarabangsa Labuan sebagai bursa luar pesisir antarabangsa yang utama dalam aktiviti penyenaraian dan perdagangan ekuiti dan instrumen hutang.

3.7 Sektor Perdagangan Pengedaran
            Sektor perdagangan pengedaran memainkan peranan yang semakin penting dalam ekonomi bagi tempoh RRJP3 terutamanya berikutan tinjauan ekonomi yang positif yang akan membawa kepada peningkatan kemewahan dan permintaan pengguna yang lebih tinggi. Teras sektor ini ialah meningkatkan daya saing melalui langkah seperti penyediaan rangka kerja pentadbiran dan perundangan yang dapat membangunkan sektor tersebut serta pembangunan perdagangan elektronik (edagang). Dengan meningkatnya globalisasi, bilangan peruncit asing yang besar yang menubuhkan pasar hyper dan pasaraya juga akan bertambah. Memandangkan wujudnya persaingan yang semakin meningkat, sektor perdagangan pengedaran akan digalak untuk mengambil langkah menggunakan pengetahuan teknikal dan kepakaran asing bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing. Usaha sama dan perkongsian strategik dengan rakan kongsi asing akan juga digalakkan.

                       Dengan wujudnya arah aliran yang cenderung kepada penggabungan dan pengambilalihan, amalan persaingan yang kurang sihat perlu dikawal. Dalam hubungan ini, satu undang-undang dan dasar perdagangan yang adil akan digubal dan diguna pakai bagi memupuk persaingan yang sihat bagi mendapat manfaat daripada kecekapan pasaran. Sebagai ikhtiar untuk meningkatkan nilai ditambah, usaha akan diambil bagi mempromosikan Malaysia sebagai hub pengedaran dan pergudangan serantau. Ini akan membolehkan pemerosesan dan perdagangan barang di pasaran yang lebih luas dan seterusnya mendapat manfaat daripada ekonomi bidangan. Langkah pemudahan yang cekap akan diambil untuk mempercepatkan pembangunan sebuah hub pengedaran dan pergudangan serantau.          

            Tindakan juga akan diambil untuk membangunkan negara sebagai pusat makanan halal antarabangsa bagi memenuhi keperluan umat Islam di seluruh dunia. Bagi tujuan tersebut, langkah akan diambil untuk menggunakan kewibawaan negara dalam mengeluarkan makanan halal. Di samping itu, P&P ke atas teknologi makanan akan dipergiatkan. Pembentukan rangkaian yang kukuh di antara sektor perdagangan pengedaran dengan sektor lain dalam ekonomi khususnya sektor pertanian dan pembuatan akan terus menjadi strategi penting. Dalam hubungan ini, usaha mempromosi keluaran tempatan akan dipergiatkan bagi meningkatkan rangkaian serta memperkukuhkan ekonomi. Perolehan produk secara langsung melalui pembuatan dan perladangan kontrak akan digalakkan bagi menyumbang ke arah rangkaian pengedaran yang mempunyai keberkesanan kos yang lebih tinggi dan memudahkan penyaluran maklum balas mengenai perubahan citarasa pengguna kepada pengeluar. Di samping itu, struktur kos dan pasaran bagi pengedaran barangan akan dikaji untuk memperbaiki rantaian logistik dan mengurangkan kos seunit barang.

            Perkhidmatan sokongan seperti perkhidmatan pengangkutan, penyimpanan, komunikasi dan kewangan akan diperkukuhkan bagi membantu pewujudan rangkaian yang lebih erat untuk meningkatkan kecekapan sektor perdagangan pengedaran. E-dagang akan menjadi bidang pertumbuhan yang penting dalam tempoh RRJP3. Faedah kecekapan akan dapat diperolehi daripada penggunaan teknologi e-dagang yang dihasilkan daripada kos perniagaan yang lebih rendah dan penyusunan semula proses perniagaan. Firma khususnya PKS akan digalak untuk membangunkan e-dagang bagi menawarkan berbagai jenis perkhidmatan dan produk termasuk tempahan khas daripada pengguna, mendapatkan pelanggan dan pembekal baru serta mengguna pakai rantaian bekalan dan saluran pengedaran yang lebih cekap. Selain daripada e-dagang, cara pengedaran yang lain seperti jualan langsung, francais dan kedai jualan kilang akan digalak bukan sahaja bagi menjana pendapatan dan guna tenaga tetapi juga bagi menggalakkan persaingan yang sihat dalam sektor perdagangan pengedaran.   


3.8 Sektor Infrastruktur Dan Perkhidmatan Pengangkutan
           Pembangunan infrastruktur akan memberi tumpuan kepada usaha memastikan perkhidmatan yang mencukupi, meningkatkan kecekapan serta memperbaiki mutu perkhidmatan. Perluasan kemudahan infrastruktur akan mengambil kira permintaan jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Strategi pembangunan juga akan memberi penekanan kepada memperluaskan lagi kemudahan infrastruktur ke kawasan luar bandar untuk meningkatkan capaiannya. Pendekatan yang lebih terselaras dan bersepadu akan diambil dalam usaha membesar, menaik taraf dan mengintegrasikan jalan raya dengan lebuh raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan terbang serta telekomunikasi. Dalam tempoh RRJP3, perkhidmatan pengangkutan akan memberi penekanan kepada penyediaan sistem pengangkutan penumpang dan kargo pelbagai cara yang cekap dan mempunyai keberkesanan kos.

                  Pengangkutan yang cepat akan memindahkan penumpang melalui berbagai cara pengangkutan dengan licin serta menjamin kesenangan, keselesaan dan keselamatan penumpang. Bagi kargo pula, walaupun beberapa kombinasi cara boleh digunakan namun kaedah pengangkutan akan lebih dipertanggungjawabkan kepada satu pengusaha pengangkutan sahaja. Pembangunan jalan raya akan terus ditumpukan kepada peningkatan capaian yang akan membantu mewujudkan pusat pertumbuhan baru serta mengurangkan masa perjalanan dan kos. Piawaian yang lebih tinggi akan diguna dalam pembinaan jalan raya baru terutamanya yang menghubungkan kawasan perindustrian dengan pelabuhan dan lapangan terbang. Capaian kawasan luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak akan dipertingkatkan lagi untuk menggalakkan aktiviti ekonomi dan sosial. Aspek keselamatan juga akan diberi penekanan dalam membina jalan raya baru dan menaik taraf jalan sedia ada.

            Penyediaan infrastruktur pengangkutan awam terutamanya di kawasan Bandar akan ditumpukan kepada keperluan mewujudkan rangkaian pengangkutan awam yang lebih bersepadu, cekap, selamat dan selesa. Langkah pro-aktif akan diambil bagi mengatasi kesesakan lalu lintas dan membolehkan pertukaran cara pengangkutan daripada penggunaan kereta persendirian kepada penggunaan sistem pengangkutan awam. Bagi Lembah Klang, langkah tersebut termasuk meluaskan rangkaian pengangkutan rel bandar, pengenalan satu sistem tiket guna sama, laluan bersepadu dan rangkaian kemudahan, bas pengantara yang lebih cekap serta tambahan kemudahan meletak kenderaan bagi penumpang berkenaan. Perkhidmatan bas akan terus memainkan peranan utama di pusat bandar dan oleh yang demikian, operasinya akan dipertingkatkan lagi. Bagi meningkatkan kecekapan pergerakan kargo, pengguna perkhidmatan perkapalan termasuk pengeksport, pengimport dan penghantar fret akan digalak untuk mengguna pengangkutan pelbagai cara bagi mengurangkan keperluan pengangkutan darat jarak jauh. Dalam hal ini, pengerakan kargo dari pelabuhan ke pelabuhan darat akan dibuat melalui pengangkutan rel manakala pengedaran barang dari pelabuhan darat kepada pengguna akan dibuat melalui pengangkutan darat. Dengan itu, akan mengurangkan kos penyelengaraan jalan raya dan memberikan lebih ruang kepada kenderaan lain di jalan raya. Penekanan juga akan diberi kepada penyediaan pengangkutan kontena yang cekap dan selamat di jalan raya. Pembangunan infrastruktur rel kereta api akan ditumpukan kepada peningkatan keupayaan dan menaik taraf rangkaian rel bagi menyediakan perkhidmatan pengangkutan rel yang bersepadu serta meningkatkan piawaian keselamatan dan penyelenggaraan. Rangkaian rel kereta api yang menghubungkannya ke pelabuhan, lapangan terbang, zon perindustrian dan koridor berkepadatan tinggi akan dipertingkatkan bagi membolehkan capaian yang lebih tinggi dan harga yang berdaya saing bagi pengeluaran, pengangkutan dan pengedaran barang.

                   Keupayaan pengangkutan barang dan penumpang akan ditingkatkan lagi secara berfasa dengan bermulanya rangkaian landasan kereta api berkembar elektrik dari Rawang ke Ipoh. Projek tersebut adalah merupakan rangkaian kereta api nasional yang menjadi sebahagian daripada landasan kereta api merentas Asia yang dirancang di antara Kunming, Republik Rakyat China dengan Singapura. Projek rel serantau ini akan meningkatkan dengan ketara rangkaian rel lintas sempadan terutamanya untuk pengangkutan fret.

            Pembangunan pelabuhan akan terus ditumpukan kepada usaha meningkatkan keupayaan, kecekapan dan produktiviti bagi perkhidmatan berkaitan serta memupuk pakatan strategik. Usaha berterusan akan diambil untuk menarik lebih ramai lagi pengeksport, pengimport dan komuniti perkapalan untuk menggunakan pelabuhan tempatan. Selaras dengan itu, hanya satu badan kawal selia akan ditubuhkan, antara lain, untuk melaksanakan fungsi kawal selia bagi memastikan pengusaha pelabuhan memenuhi piawaian prestasi yang telah ditetapkan serta mematuhi syarat dan terma lesen yang dikeluarkan. Di samping itu, badan tersebut akan membantu pembangunan pelabuhan dan perkhidmatan yang berkaitan secara teratur dan bersepadu berdasarkan kekuatan, keunikan dan pengkhususan masingmasing. Di samping Pelabuhan Klang, Pelabuhan Tanjung Pelepas juga akan dibangunkan sebagai pusat pemunggahan kargo.

                      Perkhidmatan sokongan seperti pusat pembungkusan semula dan pengedaran, gudang, bekalan minyak kapal dan membina serta membaiki kapal akan digalak untuk mempertingkatkan keupayaan dan produktiviti mereka bagi membantu pembangunan pelabuhan. Langkah akan diambil untuk meningkatkan keupayaan dan menaik taraf operasi syarikat perkapalan bagi meningkatkan pertumbuhan perkhidmatan perkapalan. Bilangan kapal Malaysia akan ditambah melalui sewa beli, sewa khas dan pembelian kapal serta pembentukan pakatan strategik seperti integrasi, perolehan dan usaha sama di antara syarikat perkapalan tempatan dan asing. Operasi perkapalan akan dipertingkatkan melalui penggunaan sistem computer yang lebih meluas, otomasi dan peningkatan teras kelayakan dan kemahiran kaki tangan secara berterusan.

            Pembangunan lapangan terbang akan ditumpukan kepada usaha meningkatkan kecekapan, produktiviti dan keselamatan di samping meninggikan keupayaan bagi memenuhi permintaan yang bertambah. Lapangan terbang akan dibangunkan selari dengan dasar hub dan spoke bagi menyediakan rangkaian udara yang berkesan dan meningkatkan capaian ke kawasan luar bandar. Usaha akan dipergiatkan untuk mempromosi Lapangan Terbang Antarabangsa KL (KLIA) sebagai sebuah hub penerbangan, pusat membeli-belah dan rekreasi serantau serta sebagai sebuah destinasi pelancongan. Beberapa langkah akan diperkenal bagi memastikan KLIA mematuhi piawaian prestasi bertaraf dunia. Dalam persekitaran dunia yang semakin bersaing, syarikat penerbangan nasional perlu menyusun semula rangkaian operasi, mengkaji semula kos operasi dan meningkatkan kecekapannya.

                   Dengan meningkatnya liberalisasi dalam industri penerbangan dan kecenderungan ke arah langit terbuka khususnya di Eropah dan Amerika Syarikat, prospek adalah cerah bagi syarikat penerbangan negara untuk mengembangkan rangkaian antarabangsanya. Dengan pakatan strategik dan perkongsian kod serta rundingan komersil lain, syarikat penerbangan Negara akan berupaya membangun dan memperkembangkan pasarannya. Menyedari kepentingan industri penerbangan dalam membantu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pelaburan dan pelancongan, Kerajaan akan terus mengambil pendekatan yang liberal dalam Perjanjian Perkhidmatan Udara dengan negaranegara lain. Pada masa yang sama, kawalan keselamatan yang mencukupi akan diambil bagi memastikan capaian pasaran dan daya saing syarikat penerbangan nasional dan pengusaha tempatan lain. Langkah akan dipertingkatkan bagi mendapatkan hak mendarat tambahan bagi syarikat penerbangan Malaysia di samping menarik lebih banyak syarikat penerbangan asing membuat penerbangan ke Malaysia.

            Dalam usaha menyokong aplikasi komunikasi dan multimedia serta mengurangkan jurang digital, infrastruktur telekomunikasi akan diperluaskan bagi menambah keupayaan dan capaiannya khususnya ke kawasan luar bandar. Bagi menghadapi cabaran persaingan dunia, industri komunikasi dan multimedia perlu inovatif dan kreatif bagi menyediakan perkhidmatan baru dan berbezabeza pada harga yang berdaya saing. Kerajaan akan menetapkan piawaian prestasi serta memantau industri berkenaan bagi memastikan persaingan yang saksama dan melindungi kepentingan pengguna. ICT akan digunakan sebagai alat yang boleh menyokong pertumbuhan kemudahan dan perkhidmatan infrastruktur. Penggunaan ICT dalam sistem pengangkutan bagi memantau, mengesan dan mendapat maklumat masa sebenar mengenai aliran dan jumlah lalu lintas serta pengurusannya akan terus diperluaskan bagi meningkatkan kecekapan, keselamatan dan keselesaan pengangkutan.

3.9 Sektor Utiliti
            Pembangunan mampan sektor tenaga adalah penting bagi memastikan daya saing ekonomi, terutamanya sektor perindustrian, pengangkutan dan komersil. Usaha akan terus diambil bagi menguruskan kedua-dua sumber tenaga iaitu yang boleh susut dan yang boleh diperbaharui bagi memenuhi permintaan daripada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Teras utama adalah untuk memastikan bekalan tenaga yang mencukupi, terjamin, bermutu dan mempunyai keberkesanan kos, menggalakkan penggunaannya yang cekap dan meminimumkan kesan negatif ke atas alam sekitar. Pembangunan sektor kecil minyak dan gas dijangka mengalami anjakan besar dalam tempoh RRJP3. Berdasarkan rizab minyak dan kadar pengeluaran serta penggunaan semasa, Malaysia dijangka menjadi pengimport bersih minyak menjelang tahun 2008. Bagi meningkatkan simpanan bekalan, usaha akan ditumpu kepada carigali di kawasan laut dalam tempatan dan pencarian sumber minyak di luar negara. Oleh kerana gas yang tersedia di Semenanjung Malaysia dijangka meningkat dalam tempoh Rancangan, penggunaan gas oleh sektor elektrik dijangka meningkat. Walau bagaimanapun, campuran penjanaan yang optimum akan ditentukan bagi memastikan sistem yang terjamin dan boleh dipercayai. Pada masa yang sama, penggunaan gas oleh sektor bukan elektrik seperti sector pengangkutan serta industri petrokimia akan dipergiatkan.

            Teras utama sektor kecil elektrik akan terus memberi penekanan kepada kecukupan bekalan elektrik serta meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Pelaburan baru swasta dalam aktiviti penjanaan termasuk sistem saling menjana yang disambung ke rangkaian pengagihan akan digalakkan. Pada masa yang sama, sistem penghantaran dan pengagihan akan diperkukuhkan lagi bagi memperbaiki liputan, kebolehpercayaan dan mutu bekalan. Kanun Grid dan Pengagihan Malaysia akan diperbaiki lagi terutamanya dari segi had frekuensi dan keperluan mengaktifkan semula kuasa. Industri bekalan elektrik akan disusun semula bagi mewujudkan sebuah industri yang cekap dari kedua-dua segi teknikal dan ekonomi. Sebuah Suruhanjaya Tenaga akan ditubuhkan bagi mengawal selia kecekapan industri dari segi teknikal dan ekonomi. Bagi menambah bekalan tenaga lazim, sumber baru seperti tenaga yang boleh diperbaharui akan digalakkan.

                   Dalam hubungan ini, dasar pelbagaian bahan api yang terdiri daripada minyak, gas, hidro dan arang batu akan diperluaskan bagi merangkumi tenaga yang boleh diperbaharui sebagai bahan api kelima terutamanya biomas, biogas, sampah sarap isi rumah, solar dan hidro mini. Daripada punca tersebut, sumber biomas seperti sisa kelapa sawit dan kayu serta sekam padi akan diguna dengan lebih meluas khususnya bagi penjanaan elektrik. Sumber tenaga lain yang berpotensi adalah termasuk disel sawit dan bahan api hidrogen. Penggunaan tenaga yang cekap juga akan digalakkan dalam tempoh RRJP3 menerusi penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kecekapan Tenaga dan perlaksanaan Pengurusan Di Pihak Permintaan seperti program pemulihan peralatan dan penyejukan setempat, penukaran corak penggunaan tenaga dan pelabelan kelengkapan elektrik. Penubuhan kompleks dan bandar baru yang bersepadu dengan penggunaan tenaganya diurus secara cekap akan digalakkan. Bagi tujuan ini, piawaian Malaysia mengenai sistem pencahayaan, pendingin hawa dan pelitupan bangunan yang cekap akan digubal dan peruntukan kecekapan tenaga akan dimasukkan ke dalam Undang-undang Kecil Bangunan Yang Seragam.

                    Usaha akan dipergiat untuk menggalakkan pembangunan industri dan perkhidmatan yang berkaitan dengan tenaga tempatan. Bagi mempertingkatkan kandungan tempatan dalam sektor tenaga, Program Pembangunan Usahawan yang dilaksanakan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Program Pembangunan Vendor yang dilaksanakan oleh Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) akan diperhebatkan. Usaha ini akan menyumbang ke arah mempromosi Malaysia sebagai sebuah pusat serantau bagi perkhidmatan kejuruteraan berkaitan tenaga. Syarikat utama seperti PETRONAS, TNB dan penjana kuasa elektrik persendirian akan digesa supaya memperluaskan penglibatan mereka dalam industri dan perkhidmatan yang berkaitan tenaga di negara-negara lain.

            Penekanan yang lebih akan diberi kepada peningkatan capaian air minum yang selamat khususnya bagi isi rumah di luar bandar. Bagi mengatasi masalah kekurangan air terutamanya di kawasan yang pesat membangun, program penyaluran air antara negeri serta penggunaan air yang mengalir di permukaan bagi perindustrian dan tujuan yang tidak kritikal akan dilaksanakan. Usaha juga akan diambil untuk mengenal pasti potensi sumber air bawah tanah sebagai sumber tambahan kepada air permukaan terutamanya dalam musim kemarau. Bagi memperbaiki pengurusan permintaan air, program mengurangkan air terbazir tanpa hasil dan meningkatkan kesedaran di kalangan orang awam terhadap penjimatan air akan dipergiatkan lagi. Bagi sistem pembetungan, penyediaan kemudahan pembetungan moden akan dipercepatkan bagi mengurangkan pencemaran air dan memelihara alam sekitar. Untuk memenuhi objektif tersebut, projek pembetungan berpusat akan dilaksanakan dengan keutamaan diberi kepada ibu negeri, bandar besar dan tempat peranginan. Walau bagaimanapun, di lokasi di mana penyambungan ke sistem berpusat adalah terlalu mahal atau memberikan kesan buruk ke atas alam sekitar seperti di kawasan berbukit dan terpencil, sistem pembetungan individu akan dilaksanakan. Pembaikan dan peningkatan sistem pembetungan juga akan
dipergiatkan.

3.10 Sektor Industri Berasaskan Sumber

            Langkah akan terus diambil untuk membangunkan industri berasaskan sumber seperti industri keluaran berasaskan kayu, keluaran getah, keluaran berasaskan kelapa sawit, keluaran berasaskan koko, keluaran makanan, seramik dan kimia. Bagi mengikuti perkembangan terkini dalam pasaran global, syarikat perlu di susun semula bagi mengekalkan daya saing. Industri keluaran berasaskan kayu di Malaysia menghadapi beberapa cabaran dan yang paling kritikal ialah keperluan untuk mendapat bekalan bahan mentah yang mencukupi bagi mengekalkan pertumbuhan industri tersebut. Dalam hubungan ini, galakan yang lebih agresif terhadap projek perladangan hutan termasuk perladangan hutan getah akan diambil bagi memenuhi keperluan untuk mendapatkan bekalan kayu balak yang berterusan dalam jangka panjang. Strategi lain untuk membangunkan lagi industri tersebut termasuk menaik taraf industri sedia ada secara berterusan untuk memajukan aktiviti hiliran dan menggalakkan pelaburan baru dalam keluaran yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi dan keluaran yang berbeza-beza. Antara keluaran yang berpotensi untuk terus dibangunkan bagi tujuan pasaran eksport adalah keluaran bingkai kayu untuk kemasan dalaman, barangan untuk pasaran atasan seperti perabot rumah dan perabot rumah-pejabat dan keluaran pertukangan kayu termasuk pintu dan tingkap kayu tumpat. Bagi memaksimumkan kadar penggunaan kayu dan menggalakkan lagi penggunaan sisa kayu, usaha akan diambil untuk menggiatkan aktiviti P&P dan membangunkan teknologi baru.

            Di samping itu, pembuatan barangan perhiasan berasaskan kayu akan digalakkan. Kerajaan akan terus menggalakkan lagi penggabungan dan penyusunan semula industri bagi menggantikan operasi kecilkecilan, tidak ekonomik dan berteknologi rendah bagi membolehkan mereka bersaing dengan berkesan di pasaran global.

            Di samping industri kayu getah, industri keluaran getah pada masa ini dikuasai oleh sektor kecil barangan susu getah. Dalam hubungan ini, teras pembangunan sektor kecil tersebut adalah untuk memperluaskan asas industri melalui pelbagaian ke dalam sektor kecil yang lain terutamanya Barangan Getah Untuk Perindustrian (IRG). Potensi eksport bagi sektor kecil IRG seperti sesendal jambatan, cagat enjin dan sesendal ampaian adalah cerah. Dalam tempoh Rancangan, permintaan dunia bagi sesendal jambatan dijangka sebanyak USD26 juta setahun manakala pasaran bagi cagat enjin dijangka sebanyak USD1.7 bilion dan bagi sesendal ampaian dijangka sebanyak USD1.0 bilion. Bagi menembusi pasaran eksport, pengilang bukan sahaja perlu mengambil langkah mempertingkatkan kualiti keluaran dengan mempergiatkan Pembangunan dan Perindustrian (P&P) dan memperbaiki sistem pengurusan malah mereka juga perlu menubuhkan konsortium pengilang untuk mengeluar dan memasarkan barangan ke luar negara.


                Melalui perolehan sijil ISO 9000 bagi kawalan mutu akan mencerminkan amalan pengilangan yang terbaik. Pencapaian ini adalah penting kepada pengilang IRG kerana mereka biasanya dikehendaki menyediakan jaminan ke atas keluaran mereka. Bagi tujuan tersebut, pengilang perlu menimbang untuk mewujudkan skim jaminan bagi keluaran tersebut. Bagi meningkatkan daya saing industri keluaran yang berasaskan minyak sawit, usaha akan diambil ke arah membangunkan penggunaan baru minyak sawit dalam kedua-dua sektor kecil makanan dan bukan makanan. Dalam sector kecil makanan, potensi bagi keluaran seperti marjerin tanpa pertukaran asid lemak, lelemak dan keluaran khusus adalah baik. Dalam sektor kecil bukan makanan pula, Kerajaan akan terus menggalakkan pengeluaran oleokimia dan hasilannya yang bernilai ditambah dan berpotensi besar untuk dieksport berikutan daripada permintaan dunia yang semakin meningkat terhadap keluaran berasaskan oleokimia semula jadi. Prospek pasaran bagi keluaran khusus seperti hasilan nitrogen berlemak dan asid ester berlemak adalah menggalakkan.


                    Pengguna akhir utama bagi bahan apungan khusus ialah pengilang keluaran penjagaan diri dan kosmetik serta pelembut kain. Untuk memiliki daya saing di pasaran tersebut, pengeluar Malaysia perlu membina keupayaan P&P, menubuhkan pakatan penyelidikan dengan pengguna akhir utama dan mengambil pendekatan yang fleksibel bagi membangunkan produk yang boleh menggalakkan pengeluaran produk baru mengikut spesifikasi pelanggan. Selain dari itu, Kerajaan akan terus memberi penekanan terhadap pemprosesan hiliran dan pelbagaian kegunaan minyak sawit bagi meningkatkan pendapatan melalui penambahan nilai dan meningkatkan lagi penggunaan minyak sawit tempatan. Bagi tujuan tersebut, cadangan untuk menubuhkan kilang metil ester akan digalakkan kerana ianya akan meningkatkan penggunaan minyak sawit tempatan dan penggunaan sisa kelapa sawit dalam pembuatan palpa dan kertas serta bahan mentah untuk industri berasaskan kayu seperti papan kumin dan papan gentian berkepadatan sederhana.

            Memandangkan bahawa koko mempunyai khasiat untuk kesihatan, usaha lebih lanjut akan ditujukan ke arah memperbaiki mutu, kepelbagaian dan daya saing keluaran berasaskan koko yang sedia ada seperti coklat, minuman dan keluaran kek dan biskut serta membangun dan mengkomersilkan keluaran baruberasaskan koko yang berdaya saing seperti kosmetik dan farmaseutikal. Ini memerlukan kerjasama penyelidikan yang lebih giat di antara institusi P&P dan sektor swasta. Kerajaan akan terus menggalakkan sektor swasta menceburi usaha mengeluarkan produk baru tersebut termasuk membangunkan keluaran berasaskan koko berjenama Malaysia. Menyedari pentingnya membangunkan industri keluaran makanan yang cekap dan moden, Kerajaan akan menggubal strategi dan program untuk membantu pembangunan industri tersebut.


                Antara insentif baru yang disediakan untuk meningkatkan pengeluaran makanan termasuk memberikan potongan cukai sepenuhnya ke atas pelaburan dalam anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh syarikat pembuat makanan. Anak syarikat berkenaan juga akan diberi pengecualian cukai sepenuhnya ke atas pendapatan berkanunnya bagi tempoh 10 tahun bermula dari tahun pertama ianya memperolehi keuntungan. Sektor swasta perlu meningkatkan kecekapannya dalam pengedaran keluaran makanan seperti penyediaan bilik sejuk dan kemudahan trak sejuk yang secukupnya serta perkhidmatan yang berkaitan. Bagi mencapai objektif menjadikan Malaysia sebagai sebuah hub pengeluaran makanan halal, adalah penting bagi pengilang makanan memperolehi mutu dan sijil halal. Sektor swasta juga perlu menggiatkan usaha menerokai pasaran baru dan pasaran baru muncul dengan mengadakan promosi pasaran serta memperbaiki mutu pembungkusan dan pelabelan. PIP2 telah mengenal pasti industri seramik sebagai satu industri yang berpotensi untuk dibangunkan di bawah Kumpulan Industri Bahan. Strategi untuk menyokong pembangunan industri seramik termasuk menaik taraf dan memodenkan industri seramik sedia ada supaya dapat mengeluarkan keluaran yang bernilai ditambah lebih tinggi seperti bone china dan seramik untuk gubahan.


                   Bagi meningkatkan daya saing industri tersebut, penekanan yang lebih akan diberikan terhadap P&P untuk meningkatkan mutu dan reka bentuk di samping mengeluarkan seramik termaju. Terdapat potensi bagi membuat bahan dan keluaran seramik termaju seperti unsur cakera seramik, komponen seramik untuk kegunaan elektrik dan perindustrian serta alat dan peralatan untuk industri pakaian, logam dan kejuruteraan.

            Industri kimia termasuk keluaran petroleum, petrokimia, kimia bukan organik, oleokimia dan gas perindustrian kini menjadi semakin penting sebagai punca pertumbuhan industri negara. Industri tersebut boleh memanfaatkan kedudukan bahan sua dalam negara, kos daya saing dan lokasi strategiknya di ASEAN. Tambahan pula, infrastruktur telah tersedia untuk menyokong pembangunan masa hadapan industri tersebut. Kawasan perindustrian untuk industri petrokimia adalah termasuk koridor Kertih-Gebeng, Tanjung Langsat dan Pulau Bunting-Yan. Industri kimia akan digalak untuk bergerak ke bahagian rantaian nilai yang lebih tinggi melalui pengukuhan rangkaian dengan industri lain yang menggunakan bahan mentah tempatan. 9.46 Pasaran dunia bagi farmaseutikal pada tahun 2002 diunjurkan sebanyak USD405.9 bilion. Jika dibandingkan dengan jumlah tersebut, jumlah nilai output industri farmaseutikal tempatan adalah terlalu kecil iaitu kira-kira RM400 juta pada tahun 2000.

                 Pengeluar tempatan kebanyakannya tertumpu kepada pengeluaran ubat-ubatan umum. Bagi memanfaatkan potensi yang besar dalam industri tersebut, Kerajaan menggalakkan penghasilan bahan aktif seperti cephalosporin (satu kumpulan antibiotik), cytokines (untuk rawatan penyakit barah) dan artemisinine (untuk rawatan malaria). Satu lagi bidang yang akan digalakkan ialah pengeluaran ubat-ubatan yang dipatenkan. Dalam hubungan ini, syarikat multinasional akan digalak untuk menubuhkan kilang pembuatan bersepadu bagi farmaseutikal yang dipatenkan lengkap dengan kemudahan P&P untuk menggalakkan pengeluaran secara kontrak. Terdapat juga potensi untuk menggunakan flora tropika dan mikrob untuk mengeluarkan bahan aktif serta potensi mengeluarkan ubat-ubatan herba tradisional untuk pasaran tempatan dan eksport. Strategi pembangunan industri farmaseutikal termasuk menyatukan pengilang tempatan melalui pakatan strategik, mengkaji semula keluaran supaya mencapai nilai ditambah yang tinggi serta memperkukuh dan mengembangkan aktiviti P&P dalam bidang-bidang seperti kimia perubatan, bioteknologi dan kejuruteraan genetik. 

3.11 Sektor Perkhidmatan Sosial
            Program perkhidmatan kesihatan akan terus diperluaskan dalam tempoh RRJP3 bagi kawasan bandar dan luar bandar. Sektor awam akan terus memberi penekanan kepada penyediaan penggalakkan kesihatan dan pencegahan manakala sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) akan digalak untuk terus aktif dalam penyediaan perkhidmatan tersebut. Sektor swasta akan terus memperluaskan penyediaan rawatan penyembuhan dan melengkapi perkhidmatan yang disediakan oleh sektor awam. Sebagai sebahagian daripada langkah untuk memastikan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang bermutu, sektor awam akan memperkukuhkan peranan kawal selianya bagi memantau perkhidmatan yang disediakan oleh sektor swasta supaya selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Perubahan corak penyakit berikutan perubahan gaya hidup dan tingkahlaku telah menyebabkan peningkatan kejadian penyakit tidak berjangkit dan kecederaan. Dengan itu, program penggalakkan dan pencegahan termasuk kempen gaya hidup sihat yang memberi tumpuan kepada perubahan tingkahlaku terhadap kesihatan akan diberi penekanan dalam tempoh RRJP3. Pengawasan dan kawalan terhadap jangkitan penyakit yang baru muncul dan muncul semula serta program pelalian, makanan dan pemakanan, mutu air dan kebersihan akan diperkukuhkan.

            Mutu dan capaian perkhidmatan kesihatan akan terus dipertingkatkan dengan penggunaan ICT dan telekesihatan sebagai kaedah pengendalian. Semua hospital baru dan sedia ada akan dilengkapkan dengan ICT dan perkhidmatan otomasi dan dengan itu mewujudkan rangkaian perkhidmatan hospital dan klinik yang cekap, tanpa sempadan dan mesra pelanggan. Sistem rangkaian maklumat kesihatan yang bersepadu akan memudahkan lagi komunikasi dan rujukan pesakit melalui berbagai peringkat penjagaan kesihatan di pusat kesihatan awam dan swasta. Latihan dan perancangan sumber manusia akan diberi keutamaan bagi mengatasi kekurangan kaki tangan profesional kesihatan dan memenuhi keperluan yang meningkat terhadap perkhidmatan kesihatan. Skim pembiayaan penjagaan kesihatan akan dilaksana bagi memastikan liputan menyeluruh dan capaian kemudahan kesihatan serta perkongsian kos yang berpatutan di antara penyedia penjagaan kesihatan awam dan swasta dengan pengguna. Walau bagaimanapun, Kerajaan akan terus memastikan perkhidmatan penjagaan kesihatan disediakan kepada golongan berpendapatan rendah. Dalam tempoh RRJP3, pembangunan perumahan akan terus memberi penekanan kepada penyediaan rumah yang mencukupi, mampu disewa atau dimiliki dan bermutu kepada semua penduduk terutamanya golongan berpendapatan rendah.

                 Dalam hal ini, tumpuan akan diberikan terhadap penyediaan rumah yang lebih bermutu di lokasi yang sesuai dan mempunyai suasana kehidupan yang selesa. Pembangunan perumahan akan terus diselaraskan dengan rapi bersama pembangunan perindustrian dan perancangan pembangunan keseluruhannya bagi memastikan penyediaan rumah adalah mencukupi dan mengikut jadual termasuk capaian terhadap perkhidmatan dan kemudahan sosial serta sistem pengangkutan awam yang bersepadu dan mencukupi. Usaha sedemikian akan dilaksana dalam rangka kerja Pelan Spatial Negara. Sektor swasta akan terus memainkan peranan yang semakin penting dalam memenuhi keperluan perumahan secara keseluruhan manakala sektor awam akan menumpukan kepada penyediaan rumah untuk golongan berpendapatan rendah dan kaki tangan sektor awam.

            Usaha akan diambil untuk menggalakkan aktiviti P&P yang berkaitan dengan pengeluaran bahan binaan yang lebih murah dan teknik pembinaan yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan rumah serta memastikan harga yang berpatutan. Sektor perumahan juga akan memenuhi agenda yang lebih luas seperti memenuhi keperluan golongan tua dan golongan kurang upaya, reka bentuk yang membolehkan penjimatan tenaga serta melaksanakan konsep berasaskan komuniti bandar raya taman. Penekanan akan terus diberikan kepada penyelenggaraan bangunan tinggi terutamanya rumah pangsa kos rendah dan kos sederhana rendah.

               Bagi memastikan kejayaan dalam pembangunan pesat ekonomi tidak dicemari oleh masalah sosial, usaha akan terus diambil untuk memperkukuhkan institusi keluarga yang menjadi asas kepada kestabilan sosial dan pembentukan masyarakat penyayang. Program akan dilaksana bagi menyiapkan keluarga menghadapi cabaran yang timbul dari pembangunan pesat serta memastikan kestabilan dan keharmonian dalam sesebuah institusi keluarga dikekalkan. Di samping itu, memandangkan bahawa globalisasi akan memberi kesan ke atas struktur keluarga dan masyarakat termasuk nilai dan norma budaya yang berkaitan dalam integrasi sosial dan pembentukan bangsa, usaha akan diambil bagi memastikan masyarakat Malaysia mempunyai daya tahan untuk menghadapi pengaruh negatif tersebut.

            Kesinambungan dan kejayaan pembangunan negara bergantung kepada golongan belia. Belia merupakan sumber tenaga manusia yang penting dan perlu dibimbing dengan sempurna dan diberi kemahiran dan pengetahuan yang sesuai dan pada masa yang sama ditanamkan dengan sikap dan nilai mulia. Latihan kemahiran belia akan menumpukan kepada perolehan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang baru dan bersesuaian serta meningkatkan program latihan kemahiran sedia ada bagi memastikan ianya sesuai dengan keperluan industri. Lebih banyak program perantisan akan dilaksanakan untuk golongan belia yang kurang berminat dengan bidang akademik. Selain dari itu, program juga akan dirangka untuk mencungkil daya cipta dan bakat di kalangan belia. Program pembangunan belia juga akan menekankan pentingnya kehidupan yang harmoni dalam komuniti dan menanam semangat patriotik dan banggakan negara. Promosi sukan berprestasi tinggi dan sukan untuk semua akan terus dijalankan memandangkan ianya menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang berdisiplin dan berdaya saing.

                 Usaha akan diambil bagi memastikan penyelarasan dan pengurusan aktiviti sukan yang berkesan di antara sektor awam dan swasta termasuk mengkaji semula peranan dan fungsi persatuan sukan. Keutamaan akan diberi kepada usaha melahirkan ahli sukan Malaysia yang bertaraf dunia terutamanya dalam sukan berprestasi tinggi. Lebih banyak kemudahan sukan dan rekreasi termasuk infrastruktur sukan bertaraf dunia akan disedia bagi memastikan lebih ramai orang awam dapat menggunakan kemudahan tersebut dan membolehkan Malaysia menjadi tuan rumah kepada acara sukan peringkat antarabangsa. Usaha tersebut juga akan menyumbang ke arah pertumbuhan industri pelancongan dan pada masa yang sama meningkatkan perpaduan negara.3.12 Sektor Sains Dan Teknologi
            Ekonomi dunia sedang pesat membangun ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan di mana daya saing dan kecekapan akan didorong oleh teknologi, kemahiran dan inovasi. Bagi memenuhi keperluan tersebut, penekanan akan di tumpukan kepada usaha mempercepatkan pembangunan keupayaan dan kemampuan Malaysia dalam pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi (S&T), menggalakkan inovasi dan mempergiatkan P&P yang berorientasikan pasaran dalam konteks persekitaran baru ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Usaha juga akan diambil untuk memperkukuhkan lagi rangkaian antara sector dengan institusi yang berkaitan bagi melahirkan satu sistem inovasi yang berkesan kepada negara. Berhubung dengan P&P, usaha akan diambil bagi meningkatkan jumlah Perbelanjaan Kasar Bagi Penyelidikan dan Pembangunan (GERD) daripada tahap semasa yang rendah iaitu 0.4 peratus daripada KDNK kepada sekurang-kurangnya 1.5 peratus menjelang tahun 2010. Sementara Kerajaan akan terus menyediakan pembiayaan bagi aktiviti P&P melalui program Penumpuan Penyelidikan Dalam Bidang-bidang Keutamaan (IRPA), sektor swasta dijangka akan meningkatkan sumbangan mereka dalam perbelanjaan P&P negara. Langkah bagi meningkatkan GERD ke tahap sekurang-kurangnya 1.5 peratus akan melibatkan penyusunan semula institusi sedia ada, menggalakkan lagi P&P sektor swasta serta mewujudkan dana baru sebagai tambahan kepada IRPA.

                Ini akan merangsangkan lagi aktiviti P&P ke tahap yang lebih tinggi dan mewujudkan kelebihan bersaing yang lebih besar. Bagi meningkatkan lagi daya saing, sektor swasta perlu memperluas dan mempergiatkan lagi usaha P&Pnya bagi memperbaiki keluaran sedia ada dan memperkenalkan keluaran baru. Sehubungan dengan itu, Kerajaan akan menyediakan persekitaran yang sesuai bagi menggalak dan membantu P&P sektor swasta. Secara khususnya, rangka kerja perundangan bagi pengurusan harta intelek akan dikaji semula dan diperkukuhkan.

            Menyedari risiko dan kos yang tinggi berkaitan pelaburan dalam P&P untuk membangunkan industri strategik, mekanisme IRPA akan dikaji semula dan diperkemaskan bagi memberi lebih penekanan kepada keutamaan yang ditetapkan bagi P&P dalam bidang strategik yang dapat mengekalkan pembangunan teknologi jangka panjang. Institusi penyelidikan yang khusus, sama ada secara bersendirian atau bersama dengan rakan kongsi industri akan disediakan dengan pembiayaan untuk memajukan bidang yang disasarkan dalam pembangunan teknologi dalam industri berasaskan pengetahuan dan berteknologi tinggi seperti bioteknologi dan farmaseutikal, ICT dan mikroelektronik, bahan termaju dan teknologi aeroangkasa.3.13 Sektor Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
            Penekanan kepada pembangunan ICT adalah merupakan tunggak kepada usaha mencapai pertumbuhan yang didorong oleh produktiviti dan ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Tahap aplikasi ICT akan merupakan penentu penting kepada daya saing syarikat dan negara memandangkan pergantungan yang semakin meningkat terhadap ciptaan nilai dari maklumat dan pengetahuan. Dengan itu, adalah penting diperhebatkan usaha untuk meningkatkan pembentukan keupayaan dari segi sumber manusia, infrastruktur dan institusi. Sehubungan dengan itu, Kerajaan dan sektor swasta berusaha untuk meningkatkan pembangunan ICT bagi menambahkan produktiviti dan peluang pertumbuhan dalam semua sektor ekonomi. Satu teras utama adalah untuk membantu pembangunan e-Malaysia yang dinamik dan berdaya maju dengan memberi tumpuan kepada pembangunan manusia, infrastruktur maklumat dan aplikasinya berpandukan Agenda IT Nasional (NITA).

                       Bagi tujuan tersebut, program akan dipergiatkan bagi meningkatkan kesedaran, keyakinan dan penggunaan aplikasi ICT serta memperkukuhkan keupayaan institusi di sektor awam dan swasta termasuk komuniti. Selain dari itu, peluasan infrastruktur ICT akan diberi keutamaan bagi membolehkan capaian kepada maklumat dan pengetahuan yang seimbang di samping mengurangkan jurang digital. Penyediaan perkhidmatan yang sama rata pada harga berpatutan ke luar bandar dan kawasan terpencil akan dipergiatkan. Bagi melengkapi usaha tersebut, semua agensi kerajaan akan melaksanakan Pelan Strategik Teknologi Maklumat (ISP) bagi memastikan pendekatan yang terselaras dalam program pengkomputeran yang merangkumi peringkat negara, negeri dan daerah.

            Bagi mengambil manfaat daripada kemajuan dalam pembangunan ICT negara, usaha akan diambil untuk membangunkan Malaysia sebagai hub ICT dan multimedia dunia. Bagi tujuan tersebut, hala tuju dasar yang strategik bertujuan memupuk persaingan yang sihat dalam sektor IT dan multimedia akan diguna pakai. Langkah akan diambil termasuk menghapuskan halangan memasuki pasaran, memupuk persaingan yang adil serta memperluas dan meningkatkan infrastruktur ICT.Dalam tempoh RRJP3, usaha yang lebih giat akan diambil untuk melaksanakan aplikasi perdana gelombang pertama Koridor Raya Multimedia (MSC). Di samping itu, satu kajian akan dijalankan untuk melaksanakan aplikasi gelombang kedua MSC. Usaha juga akan diambil untuk terus mempromosi MSC serta menyediakan persekitaran yang sesuai bagi menarik masuk kaki tangan yang terkemuka dan syarikat yang bertaraf dunia ke MSC.

                     Ini akan mewujudkan kesan sinergistik dan menjadi pemangkin dalam usaha menarik lebih banyak syarikat terkemuka beroperasi di MSC. Lebih banyak PKS yang berasaskan ICT termasuk syarikat ICT yang baru memulakan perniagaan akan dibangunkan bagi membantu meningkatkan produktiviti dan meluaskan pasaran. Bagi tujuan tersebut, sebuah dana ICT akan ditubuhkan bagi menyediakan sumber kewangan yang lebih baik kepada PKS untuk menceburi pembangunan ICT. Bagi mengoptimumkan pelaburan, PKS akan digalak untuk mengembleng sumber mereka bagi menggunakan ICT dan membangunkan portal untuk e-dagang. Langkah juga akan diambil bagi membangunkan kemahiran dan kelayakan yang perlu untuk pekerja dan usahawan bagi membantu penggunaan CT yang lebih meluas.
4.0 MASALAH DALAM SEKTOR PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DI
      MALAYSIA
            Pengeluaran sumber perindustrian adalah untuk tujuan pembangunan perindustrian di Malaysia. Sumber pengeluaran dikira memberikan pulangan yang lebih menguntungkan jika disalurkan untuk perindustrian. Perkembangan ini membawa beberapa faedah pembangunan kepada Malaysia, dengan ini dapat meningkatkan pengeluaran dan berdaya saing dalam pasaran ekonomi dunia. Krisis ekonomi yang terjadi sekitar tahun 1997, memberi peluang kepada kita untuk meneliti semula kedudukan dan kepentingan ekonomi sektor perindustrian termasuklah sector pembuatan, pertanian, perkhidmatan dan sebagainya. Keadaan ekonomi Negara pada ketika ini mahupun dahulunya menampilkan banyak kelemahan dalam pelbagai sektor. Antara masalah dalam sector ini yang membimbangkan adalah pergantungan kepada pelaburan langsung asing, ketiadaan teknologi tempatan dan pemindahan teknologi asing yang lembap, industri dikuasai oleh perbadanan multi-nasional yang besar, manakala industri sederhana dan kecil masih jauh ketinggalan dalam pelbagai bidang; bergantung kepada bahan mentah import dan sebagainya.
4.1 Antara Masalah Dalam Sektor Pembangunan Perindustrian Di Malaysia:4.2 Ketiadaan Prasarana Sains Dan Teknologi
            Program   perindustriaan   Malaysia   setakat ini telah menitikberatkan kepada penggalakkan industri   penggantian    import   (  import- substitution ) dan penggalakkan eksport dalam industri  yang bercorak pemasangan (assembly) dan pembungkusan (packaging).    Industri ini menglibatkan penggunaan teknologi yang rendah dan juga tiada mempunyai "forward and   back- ward linkage"  di mana ianya  program-program ini  mencapai matlamat menambahkan pekerjaan, ianya kurang memberi perhatian kepada peningkatan teknologi  baru  tempatan.    Oleh  itu corak pembangunan industri  ini  tidak banyak menyumbang kepada perkembangan  infrastruktur teknologi  yang  sesuai  yang  mana  tanpanya peluang  meningkatkan daya pengeluaran adalah terhad.

            Dalam pada itu, kekurangan keupayaan teknologi dalam industri-industri tempatan  iaitu  keupayaan untuk memilih, memperolehi, menyerap  dengan jayanya, mencipta dan memperdagangkan teknologi moden menyebabkan kadar pemindahan teknologi yang  tidak memuaskan daripada   akibat   keengganan   pembekal  teknologi untuk memindahkan teknologi  dan  juga  keupayaan  teknologi yang dibekalkan adalah sangat rendah. Disamping itu peruntukan yang tidak  mencukupi   untuk   menjalankan          aktiviti-aktiviti  penyelidikan  khasnya  Penyelidikan dan   Pembangunan   (P & P)   perindustrian sebagai sumbangan kepada pembangunan sektor perindustrian serta tiada  insentif   untuk     menggalakkan   pembangunan teknologi tempatan dan penggunaannya    walaupun ada beberapa institusi,agensi dan kementerian terlibat dengan   P & P, perolehan  teknologi  dan pemindahan,  namun   tidak   ada  satu  mekanisma yang berkesan     untuk      menyelaraskan    dasar  S & T, memperuntukkan    tanggungjawab   dan    tugas  P & P, menentukan    keutamaan   dan    mengawal   pemindahan         teknologi dengan cara yang lebih berkesan dan kekurangan   tenaga    saintifik   dan   teknik  untuk menjalankan  aktiviti  P & P  yang  berterusan.

                Nisbah penyelidik  dalam 10,000 penduduk di negara ini adalah sangat rendah  (0.3%) berbanding  dengan 15-18 peratus di Perancis dan Jerman Timur serta antara 28-30 peratus di Jepun dan Amerika Syarikat. Dengan itu, PIP telah memperakukan bahawa satu tindakan yang berterusan  untuk  pembangunan teknologi bersama-sama dengan pelaksanaan program pembangunkan sektor perindustrian adalah perlu dilaksanakan. Untuk mencapai strategi  ini  PIP  telah menekankan  bahawa  program dan dasar membangunkan keupayaan S & T  perlu  dijadikan  sebagai  satu  faktor  asas  kepada rancangan membangunkan sektor perindustrian.


4.3 Ketidakstabilan Harga Komoditi          

           Biasanya harga komoditi asas sering tidak stabil dan tidak menetu di pasaran dunia. Oleh hal yang demikian pergantungan ekonomi kepada sektor pertama akan memberi kesan yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pendapatan negara akan terjejas akibat harga komoditi yang tidak stabil. Kemelesetan ekonomi yang Malaysia alami pada tahun 1995 adalah disebabkan oleh kejatuhan harga komoditi. Ini menyebabkan kerugian dalam perdagangan ini kerana barangan yang dieksport adalah lebih murah berbanding dengan barangan yang dimport yang lebih mahal. Akibatnya kita terpaksa mengeksport barangan keluaran sektor pertanian dengam lebih banyak bagi mengimport barangan perkilangan yang sedikit. Keadaan ini akan merugikan negara. Ketidaksetabilan ekonomi dunia akan menjejaskan ekonomi negara dan memberi kesan kepada peluang pekerjaan. Apabila terjadi kejatuhan harga barang-barang utama, maka pendapatan penduduk dalam sektor ini akan terjejas. Selain daripada itu kejatuhan harga yang teruk menyebabkan banyak orang yang hilang pekerjaan. Hal ini demikian kerana firma yang ingin meminimumkan kos operasi akan bertindak mengurangkan bilangan pekerjanya akibat kejatuhan harga tersebut. Oleh kerana daya pengeluaran dan peluang pekerjaan di sektor pertama biasanya rendah, maka sudah tentu keupayaan sektor ini menyerap tenaga buruh adalah terbatas.4.4 Kebergantungan  Kepada   Jentera   Yang Diimport
            Kebanyakan jentera-jentera yang digunakan  di Malaysia dibuat di negara-negara perindustrian yang  mana   penggunaan  adalah  bertujuan untuk mengelakkan  kos pekerja  yang  tinggi. Di sebaliknya   kos    pekerja    di Malaysia adalah rendah  dan   penggunaan  jentera  ini tidak semestinya  berjaya  mencapai  matlamat               merendahkan  kos  pengeluaran pada keseluruhannya. Oleh itu, jentera dan mesin yang diimport dari luar Negara akan meningkatkan lagi kos.4.5 Orientasi Pasaran Dalam Negeri
            Aktiviti  pembuatan  kebanyakannya ditumpukan untuk memenuhi kehendak pasaran dalam  negeri yang terhad.   Ianya kurang memberi perhatian kepada pasaran  antarabangsa.  Ini menyebabkan sektor  pembuatan  di Malaysia   tidak  dapat mengambil  peluang  'economies of scale'  dan menjadi lebih  "competitive"  dari  segi mutu dan harga di pasaran antarabangsa dan sukar untuk bersaing dalam bidang perindustrian.
4.6 Sikap Masyarakat Di Malaysia
            Masyarakat di negara ini  belum  lagi  menyesuaikan  diri  terhadap   aspek   yang  boleh meningkatkan pengeluaran dan pendapatan negara misalnya dari segi tatacara dan etika kerja.   Di peringkat pekerja, sikap tidak  ambil  peduli  terhadap keperluan peningkatan pengeluaran dalam perindustrian masih lagi meluas. Di peringkat  perusahaan  pula sikap  'subsidy mentality'   juga  menghalang pencapaian matlamat negara. 4.7 Masalah Tenaga Buruh
            Dengan penarikan buruh murah, kemasukan modal daripada pihak pelaburan langusng asing (FDI) telah berlaku mulai lewat dekad 1960-an. FDI telah mewujudkan peluang pekerjaan, memperceptkan proses perindustrian, memudahkan usaha kepelbagaian asas ekonomi, menjayakan usaha pengeksportan sektor pembuatan, dan memberi sumbangan kepada imbangan pembayaran negara kita. Satu akibat utama kejayaan ekonomi itu ialah hal bahawa pembekalan buruh yang murah lagi banyak itu telah hampir haus. Kini pihak majikan mengadu berlaku kekurangan buruh. Malaysia sekarang, yang mengalami kadar pengangguran di bawah 3%, boleh dianggap sebagai hampir guna tenaga penuh.

                  Berhubung dengan permintaan semasa, penawaran buruh di Malaysia nyata tidak mencukupi. Kekurangan itu wujud di semua sektor dan semua paras kemahiran. Buruh tidak mahir dan separuh mahir memang susah diperolehi dan dikekalkan pekerjaannya. Tetapi masalah kekurangan itu lebih serius lagi bagi buruh ketegori berkemahiran tinggi dalam sector perindustrian khasnya dan di kalangan personel teknikal. Berdasarkan satu laporan, masalah kekurangan buruh di Malaysia lebih mengancamkan berbanding dengan masalah inflasi yang kian meningkat itu. Kesan daripada kekurangan buruh, kadar upah naik dengan pesat dan secara berterusan, dan jauh lebih tinggi dari pertambahan produktiviti. Sebagai contoh, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri berkata kadar purata upah telah naik 10% pada 1994 manakala produktiviti hanya bertambah 2.2% .

                  Masalah kekurangan buruh yang berpanjangan itu mengakibatkan daya saingan negara kita menurun. Wujudnya pembekalan buruh yang banyak dan murah itu merupakan lebihan bandingan yang utama bagi Malaysia, dan kejayaan dalam penggunaan lebihan itu menyokong perubahan asas dalam struktur dan pencapaian ekonomi kita. Pada kadar upah yang makin naik dan masalah kekurangan buruh bertambah, kita tidak akan berjaya dalam persaingan antarabangsa untuk menarik FDI. Negara-negara membangun lain seperti China dan Vietnam di rantau Asia Timur dengan kos upah yang lebih rendah telah mengurangkan lagi daya saingan kita dalam usaha menarik pelaburan jenis intensif buruh. Kerajaan kita telah mula menyusun semula dasar dan insentif pelaburan untuk menarik lebih banyak FDI dalam bidang tambah nilai yang lebih tinggi.

            Akan tetapi usaha itu tidak begitu mudah. Kita akan menghadapi persaingan sengit daripada banyak negara maju yang mempunyai kemudahan prasarana yang lebih lengkap dan maju dari yang terdapat di negara kita. Sektor pembuatan telah menggantikan sektor pertanian sebagai sektor yang memperolehi paling banyak pendapatan eksport. Akan tetapi, kebanyakan barang-barang eksport pembuatan itu terdiri dari produk elektrikal, elektronik dan tekstil yang amat tinggi kandungan buruh. Yang paling teruk terjejas dalam keadaan kekurangan buruh semasa ialah firma-firma pembuatan yang banyak menggunakan buruh, rendah nilai tambah, berorientasi eksport dan menjualkan outputnya di pasaran antarabangsa yang hangat persaingan. Marjin keuntungan firma-firma itu akan banyak dikurangkan oleh kos upah yang semakin meningkat. Firma-firma ini mungkin masih dapat terus beroperasi dengan baik pada hari ini. Walau bagaimanapun, prospeknya pada jangka sederhana dan panjang tidak akan cerah jikalau mereka tidak berupaya untuk mengatasi masalah kekurangan buruh dengan cepat.

            Pada hakikatnya, proses pengubahsuaian sedang berlaku di kebanyakan sektor ekonomi. Sebilangan majikan telah memulakan usaha mencari jalan untuk meningkatkan produktiviti buruh, dan pada masa yang sama mengurangkan penggunaan buruh dalam operasi pengeluaran. Dalam sektor pembuatan, latihan dan pembangunan yang pesat terhadap tenaga buruh itu perlu melibatkan perbelanjaan yang banyak. Selain dari jumlah pembayaran upah yang meningkat, latihan dan pembangunan sumber manusia itu merupakan satu lagi komponen yang menyebabkan kenaikan dalam kos keseluruhan pengeluaran firma. Dalam keadaan hari ini, firma-firma besarlah yang sudah mulai membuat pengubahsuaian. Secara amnya, firma-firma kecil kurang minat untuk menambahkan kos tambahan untuk meninggikan taraf kemahiran pekerja mereka. Oleh yang demikian, apabila kekurangan buruh itu berterusan, produktiviti dan daya persaingan firma-firma kecil itulah yang akan terkikis secara perlahan-lahan. Selain daripada usaha meningkatkan kemahiran, kita dapati perubahan yang signifikan dalam penggunaan modal dan teknologi. Penyusunan dan barisan pengeluaran di kilang-kilang sedang diatur semula dan paras teknologi ditingkatkan.

            Terdapat juga perubahan yang jelas dalam penggunaan dan intensiti buruh di kalangan projek-projek pelaburan yang baru. Keperluan buruh nampaknya semakin dikurangkan dalam projek-projek baru yang diluluskan oleh MIDA. Dengan kata lain, intensiti modal semakin meningkat dalam projek-projek itu. Pada tahun 1970, setiap juta ringgit pelaburan modal itu membawa keperluan buruh sebanyak 40 orang pekerja. Kadar itu telah jatuh kepada 14 orang pekerja pada 1989 dan 7 orang pekerja per sejuta ringgit pelaburan modal pada 1993. Data ini bermakna bahawa untuk menghasilkan jumlah gunatenaga yang sama, sekarang firma-firma menggunakan pelaburan modal yang lebih tinggi. Pelaburan itu terpaksa dibiayai oleh sumber kewangan dalaman atau pinjaman daripada institusi kewangan. Selain dari peningkatan produktiviti dan pengurangan keperluan buruh melalui penggunaan teknologi lebih canggih, sebilangan firma-firma lain pula sedang mengurangkan aktiviti pengeluaran yang intensif buruh. Dalam perancangan pelaburan baru dan pengembangan aktiviti pengeluaran baru, setengah-setengah firma Malaysia telah memulakan kegiatan pengeluaran baru (yang memerlukan banyak buruh) di luar negeri.

                  Terdapat beberapa buah kilang Malaysia yang telah dipindahkan secara keseluruhan ke negara lain. Justeru itu, beberapa bank perdagangan Malaysia telah mengikut pelanggan mereka (pengusaha kilang) ke luar negerii dan menubuhkan pejabat cawangan, pejabat perwakilan atau usaha sama di negara-negara yang berkenaan.  Memang tidak dapat dinafikan, kekurangan buruh masa kini merupakan satu fenomena permintaan. Unjuran keperluan sumber tenaga manusia hingga tahun 2020 itu telah menganggarkan bahawa negara kita akan mengalami kekurangan buruh sebanyak 6.2 juta dalam tempoh 15 tahun yang akan datang.4.8 Persaingan Daripada Negara-Negara Luar
            Isu yang membimbangkan malaysia ialah dasar perlindungan perdagangan negara-negara luar. Malaysia sudahpun  mulai merasa  akan bahangnya, misalnya kempen anti minyak sawit di Amerika dan kempen anti kayu tropika di beberapa buah Negara Eropah Barat dan Australia. Wujudnya blok-blok perdagangan di kalangan negara-negara maju pula dikuatiri akan  menjejaskan peluang-peluang pemasaran bagi barang-barang Malaysia. Soal pokok dalam menentukan pencapaian matlamat-matlamat PIP ini  ialah  sejauh  manakah sector perindstrian Malaysia dapat mempertahankan, kalau tidakpun meningkatkan lagi, daya saing mereka di dalam persekitaran perdagangan dunia  yang  kurang stabil.  Memandangkan  Malaysia akan menghadapi saingan dari berbagai   penjuru,   baik    dari    negara-negara    maju dan tidak ketinggalan juga negara-negara ASEAN dan Republic Rakyat China.

                    Ini bukan sahaja memerlukan peningkatan produktiviti  di  peringkat  pengeluaran  tetapi juga  usaha-usaha  yang  lebih  gigih  dan agresif dari segi pemasaran, sama ada dari segi harga,  kualiti,  penghantaran mahupun   perkhidmatan   sampingan. Tidak  kurang  juga pentingnya ialah peningkatan  usaha-usaha  penyelidikan  dan pembangunan,    pemindahan   teknologi,   latihan-   latihan kemahiran  dan  hubungan  yang  lebih  rapat   di   kalangan industri-industri  besar  dengan industri-industri kecil dan sederhana. Memandangkan potensi sektor perkilangan ini  amat luas, negara juga memerlukan golongan usahawan tempatan yang lebih    ramai   lagi   untuk   mengusahakan   projek-projek perkilangan  secara  sendirian  ataupun  bekerjasama  dengan pelabur-pelabur asing.

Thanks to my 
Group-mate and Prof Amir Baharudin.