journey without destination

journey without destination

Sunday, February 19, 2012

Istilah Antropologi & Sosiologi: Bahagian 1

“Aku” - Me

Menurut G.H Mead, ini merupakan bahagian dalam diri seseorang yang disosialisasikan, yang mengamalkan norma-norma serta nilai kebatinan dan sentiasa mengambil kisah akan pandangan orang lain.

“I”
Menurut G.H Mead, ia merupakan suatu bahagian sifat dalaman seseorang yang impulsif, kreatif, dan egesentrik.
Adat Resam – Folkways

Norma untuk interaksi yang kasual dan lazim dalam kehidupan manusia; norma yang bukanya bersifat suci tetapi manusia mematuhi dan mengikutinya dengan secara automatic kerana ia telah berakar umbi dalam masyarakat.
Afrosentrisme – Afrocentrism

Satu dominasi pola budaya masyarakat Affrika.


Agama – Religion

Satu institusi social yang melibatkan kepercayaan dan amalan yang bersandarkan kepada konsepsi kudus dan mulia; suatu set kepercayaan dan kelaziman berinstitusi dimana satu kelompok manusia mempunyai tafsiran dan gerak balas yang tersendiri kepada apa yang mereka anggap sebagai suci;kudus dan makna kehidupan.

Agama Awam – Civil Religion

Satu pencampuran agama dengan nationalism di mana agama telah memperkukuhkan ideology political dominan sesebuah Negara.

Ageism – Ageism

Prejudis dan diskriminasi terhadap orang tua.

Agen Sosial – Agent of Socialization

Seseorang individu, kumpulan, entity atau organisasi yang mempengaruhi tingkah laku seseorang.Agregat – Aggregate

Satu koleksi atau kumpulan manusia yang dengan kebetulanya berada pada tempat dan masa yang sama; seperti orang yang menunggu bas.
Aksi / Tndakan Afirmatif – Affirmative Action

Satu pendekatan untuk member pampas an kepada minority yang telah didiskriminasi oleh polisi terdahulu. Ia dilakukan dengan member mereka program atau peluang pendidikan dan pekerjaan.

Amakudari – Amakudari

Satu pengamalan biasa orang Jepun dari golongan biroratik yang besara dari perkhidmatan kerjaan lalu memegang jawatan yang tinggi di sector korporat.

Analisis Darmaturgikal – Dramaturgical Analysis

 Istilah Erving Goffman untuk satu kajian tentang interaksi social yang menbuat perbadingan antara situasi kehidupan seharian dengan persembahan pentas.

Analisis Isi – Content Analysis

Suatu bentuk pemeriksaan yang sistematik terhadap artifak budaya atau kepelbagaian bentuk komunikasi data dan maklumat yang berguna tentang kehidupan social sesebuah masyarakat.

Analisis Lintasan – Path Analysis

Teknik statiskit yang digunakan untuk mendedahkan tabiat dan kekuatan sebab akibat dalam satu set pembolehubah.

Analisis Sekunder – Secondary Analysis

Satu kaedah penyelidikan dimana penyelidik menggunakan data orang lain yang siap terkumpul; kaedah penyelidikan yang digunakan oleh penyelidik dengan menggunakan dan membuat analisa data yang telah tersedia ada yang dikumpul oleh orang lain.

Analogi Organik – Organic Analogy

Perspektif fungsinalis terhadap masyarakat yang menyamakan masyarakat sebagai suatu organisasi hidup.
Andaian Teori - Theoretical Assumption

Idea yang belum diuji, seperti anggap tentang sifat kelakuan manusia atau system sosial.Animisme – Animism

Kepercayaan bahawa tumbuh – tumbuhan, haiwan atau elemen – elemen asas dalam dunia ini dikurniakan dengan foh yang member kesan terhadap kejadian alam masyarakat.Anomi – Anomie

Istilah yang digunakan oleh Durkheim untuk satu keadaan dimana masyarakat kurang atau tidak menyediakan bimbingan individu dalam masyrakat; suatu keadaan dimana norma – norma social hilang, menjadi samar atau lemah; satu kerosakan atau keputusan dalam garis panduan social berkenaan betul atau salah bagi tingkahlaku sosial.Apartheid

Di Afrika Selatan; ia merupakan satu falsafah ulung orang putih yang tertanam dalam sejarah dna agama orang Afrika. Ia juga merupakan satu system yang bertindih dengan undang – undang, pengawalan, dan diwujudkan khusus untuk membezakan ras kulit putih dengan bumiputera.


Aseksualiti – Asexuality

Kecenderungan atau orintasi seks dimana individu tidak berkehendkan teman seks atau tidak merasakan keperluan naluri untuk mengadakan hubungan seks.Aset sosial budaya – Cultural Capital

Istilah Pierre Bourdieu untuk aset sosial seseorang. Ini termasuklah nilai, kepercayaan, sikap, dan kelayakan dalam bahasa dan budaya.Asimilasi – Assimilation

Satu proses dimana kumpulan minori akan menerima pola budaya kumpulan dominan secara beransur – ansur; satu keadaan satu proses perhubungan kumpulan dimana eknik dan ras minority diserap oleh budaya dominan manakala perbezaan akan dilupakan atau dihapuskan.

 
Askripsi – Ascription

Penempatan seseorang ke suatu kedudukan sosial atau kelas yang berasaskan ciri warisan seperti keturunan. Dalam perkataan lain, seseorang itu diletakkan dalam kedudukan system susun lapis disebabkan oleh kualiti yang bersada didalamnya. Contohnya; ras, gender, atau kedudukan kelas atau status ketika dilahirkan.
Thanks to Dr. Reevane & 

Prof Madya P.Sundramoorthi