journey without destination

journey without destination

Friday, February 11, 2011

Penyelidikan Sosial: Kaedah Kuantitatif dan Kualitatif


Contoh persampelan yang dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak mudah dan kaedah persampelan sistematik. 

1.0 Persampelan
Persampel merupakan satu set kes yang dipilih oleh penyelidik daripada satu populasi. Persampelan yang saintifik hendaklah dilakukan dengan berasaskan prinsip-prinsip kebarangkalian. Dalam persampelan kebarangkalian, pemilihan unsur-unsur atau unit asas ke dalam sampel dilakukan dengan cara ikut nasib tetapi dengan kebarangkalian yang diketahui. Ada berbagai persampelan kebarangkalian yang boleh digunakan dalam berbagai-bagai keadaan dan bagi tujuan yang berbeza. Persampelan dibahagikan kepada empat bahagian iaitu
a)      Persampelan rawak (probability sampling)
b)      Persampelan sistematik (systematic sampling)
c)      Persampelan berlapis (stratified sampling)
d)     Persampelan berkelompok (cluster sampling)

1.1 Persampelan Rawak Mudah
            Persampelan Rawak Mudah adalah sejenis persampelan kebarangkalian yang paling asas. Jenis-jenis persampelan selain ini adalah semata-mata lanjutan kepada Persampelan Rawak Mudah.
            Persampelan Rawak Mudah  ialah proses mencabut sesuatu sampel dalam  mana, unit-unit dipilih secara individu dan langsung melalui proses yang rawak, melalui proses rawak ini, setiap unit yang belum terpilih mempunyai peluang atu kebarangkalian yang sama untuk dipilih dalam tiap-tiap cabutan.
            Penyelidik boleh membuat rangka persampelan dan memberi numbor kepada setiap kes atau unsur dalam populasi.Menggunakan jadual numbor rawak penyelidik memilih sampel yang dikehendaki.
Contoh:-
            Seorang penyelidik ingin mengkaji keberkesanan Program Latihan Khidmat Negara yang telah dijalankan oleh kerajaan maka penyelidik tersebut menggunakan kaedah Persampelan Rawak Mudah dengan mengambil 50 pelatih dari 2000 orang pelatih secara rawak. Penyelidik mengambikira 4 angka terawal(kerana 2000 mempunyai 4angka sahaja). Setiap pelajar diberi nombor untuk mewaklili mereka. Menggunakan jadual nombor rawak, penyelidik memilih pelatih secara rawak iaitu dari yang yang nombornya kurang dari 2000.Hasilnya adalah seperti jadual di bawah:-


0701
1257
0930
1817
1759
1791
1362
0726
0733
0070
1724
1126
0063
0472
0407
0931
0901
0520
0754
1040
1005
1540
0479
0504
0157
1927
1579
0889
0578
1425
0556
1698
1952
1428
1919
1235
1855
1917
0119
0530
0504
1693
1813
1097
1817
1706
1230
1613
0180
1753

Maka jika nombor 0710 dipegang oleh Din, nombor 1257 dipegang oleh Beng Tak dan sebagainya maka mereka akan digunakan oleh penyelidik untuk mengkaji keberkesanan Program Khidmat Negara.

Persampelan Sistematik
            Persampelan Sistematik adalah juga persampelan  rawak, Dalam persampelan sistematik penyelidik memerlukan rangka persampelan dan menentukan selang persampelan. Penyelidik memilih unsur pertama secara rawak dan memilih unsur seterusnya berdasarkan selang persampelan.
Untuk memilih sampel sistematik. Satu unsur dipilih secara rawak daripada X unsur pertama dalam rangka persampelan, dan selepas itu memilih tiap-tiap unsur yang ke-X  seterusnya .
Contoh:-
            Penyelidik ingin mengkaji minat pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Teknologi social tentang mata pelajaran Matematik dan penyelidik mempunyai senarai lengkap populasi (rangka persampelan) yang mengandungi 300 orang pelajar dari sekolah tersebut. Setiap pelajar diwakili oleh nombor. Penyelidik ingin sampel sistematik sebanyak 30(n=30). Maka selang persampelan dihitung, 300/30=10.
            Seterusnya penyelidik memilih secara rawak dari nombor 1 hingga 10. Penyelidik telah memilih nombor 8 secara rawak. Maka unsur pertama digunakan penyelidik adalah 8, seterusnya 18,seterusnya 28, hinggalah ke nombor 298.
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
108
118
128
138
148
158
168
178
188
198
208
218
228
238
248
258
268
278
288
298

Selepas itu pelajar yang diwakili nombor yang terpilih akan digunakan penyelidik untuk mendapatkan maklumat supaya kajian penyelidiannya dapat dijalankan.

         
Proses pembentukan ukuran dalam kuantitatif dan contoh yang bagi menerangkan langkah-langkah yang terlibat dalam pembentukan kuantitatif.

1.0 Pengenalan
Setiap hari kita menggunakan pelbagai ukuran dalam kehidupan kita, sama ada kita sedar atau tidak. Contohnya berat, suhu, jam dan kelajuan dalam aktiviti harian. Dalam hal ini, ukuran boleh dibuat menggunakan alat ataupun prosedur- prosedur yang telah ditetapkan dengan menggunakan kaedah – kaedah tertentu. Dalam senario atau keadaan sosial kini, Penyelidikan sosial juga melibatkan pelbagai jenis ukuran.
Dalam ukuran kuantitatif ini, konsep lebih mudah di ukur, manakala ada juga konsep dalam sains sosial sukar untuk diukur kerana ia melibatkan penyelidik untuk memahami suatu isu social itu terlebih dahulu dan penyelidik perlu membuat keputusan tentang apa yang perlu di ukur dan bagaimana ukuran perlu di buat.
2.0  Proses Pembentukan Ukuran Dalam Kuantitatif

2.1 Langkah Pertama Dalam Pembentukan Ukuran Kuantitatif.

      Membentuk satu konsep

·         Merupakan suatu yang bukan ada pada manusia tetapi lebih kepada maksud yang diberikan oeh manusia itu sendiri.
·         Ia merupakan satu proses membina suatu yang jelas, konsep yang sistematik untuk idea-idea dan konsep yang berbentuk adstrak.

   Contoh isu yang sesuai adalah:-
*      Status Sosial Seseorang Individu
Dalam isu ini ia merupakan satu konsep yang di maknakan sendiri oleh seseorang individu. Status social merupakan tahap atau taraf yang ada pada individu dalam kehidupan social dalam masyarakat.

2.2  Langkah Kedua Dalam Pembentukan Ukuran Kuantitatif

      Membentuk definisi konsep

·         Satu definisi konsep yang sistematik dan teliti tentang suatu konsep yang ingin diukur.
     Contoh yang sesuai adalah:-      
*      Definisi Konsep adalah kedudukan seseorang individu berdasarkan pendapatan ibu dan tahap pendidikan ibu dan jumlah pendapatan bapa serta tahap pendidikan bapa.

2.3  Langkah Ketiga Dalam Pembentukan Ukuran Kuantitatif
                  Membentuk definisi pengoperasian     
Ø  Merupakan definisi bagi suatu pembolehubah berdasarkan tindakan yang diambil untuk mengukur pembolehubah tersebut.
                 Contoh yang sesuai adalah:-
*      Definisi Pengoperasian bagi isu tersebut adalah adalah gabungan pendapatan dan pendidikan ibu bapa (jumlah pendapatan ibu bapa sebulan dan tahap pendidikan ibu bapa).

*      Berikut adalah contoh-contoh soalan yang sesuai:-
1.      Apakah tahap pendidikan tertinggi bapa anda?
2.      Apakah tahap pendidikan tertinggi ibu anda?
3.      Berapakah jumlah pendapatan ibu dan bapa anda sebulan?
4.      Apakah kelulusan yang anda miliki atau tahap pendidikan anda?

2.4  Langkah Keempat Dalam Pembentukan Ukuran Kuantitatif
                  Membuat indicator atau ukuran
ü  Dalam membentuk satu ukuran penyelidik perlu menyediakan deifinisi konsep dan sentiasa memastikan bahawa ukuran yang akan dibuat sesuai dengan definisi itu.
ü  Penyelidik juga perlu merujuk kepada ukuran yang digunakan oleh penyelidik yang lain. Bertujuan untuk meminjam ukuran dari penyelidik yang lain sekiranya perlu.
ü  Langkah ini juga memerlukan penyelidik memikirkan masalah praktikal yang mungkin timbul dalam membuat sesuatu ukuran dan memastikan ukuran itu sesuai dengan analisis unit.
ü  Terdapat dua pekara yang penting dalam membentuk ukuran iaitu Realibiliti atau Kebolehpercayaan merujuk kepada sama ada satu ukuran itu konsisten atau tidak. Manakala itu, Villidity atau Kesahihan iaitu sama ada ukuran itu benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur oleh penyelidik.
Contoh yang sesuai adalah:-
*      Untuk membuat pembentukan ukuran kuantitatif dalam isu ini adalah Penyelidik perlu merujuk kepada konsep kebolehpecayaan dalam konteks ini sekiranya penyelidik ingin mengetahui adakah kedudukan atau status sosial seseorang individu berdasarkan pendapatan ibu dan tahap pendidikan ibu dan jumlah pendapatan bapa serta tahap pendidikan bapa?
*      Penyelidik juga perlu mengukur konsep ini dan memantau responden dari setahun ke setahun dan melihat taraf pendidikan yang di capai olehnya.
*      Penyelidik juga boleh melihat kepada keputusan peperiksaan yang di perolehi oleh respondenya dari semasa ke semasa secara konsisten. Ini merupakan satu konsep Realibiliti atau Kebolehpercayaan kestabilan dalam pembentukan ukuran kuantititif.
*      Selain itu, dengan menggunakan konsep kebolehpecayaan perwakilan. Penyelidik boleh mengukur isu tersebut dan mendapat keputusan yang sama mahupun yang berbeza.
*      Contohnya, adakah ukuran itu member keputusan yang sama ataupun keputusan yang berbeza di kalangan etnik, agama ataupun gender yang berlainan.
  
3.0 Kesimpulan
            Melalui proses pembentukan dalam ukuran kuantitatif ini, penyelidik dapat membuat penyelidikan dan mendapat keputusanya sama ada keputusan itu benar atau tidak dan sama ada keputusan penyelidikan itu sama ataupun berbeza mengikut perbezaan gender, kaum, agama mahupun etnik. Dengan menggunakan jenis-jenis ukuran yang betul, keputusan penyelidikan akan di perolehi secara tepat dan berkesan.     

 Thakns to my Group-mate and Mr. Tauran

1 comment: