journey without destination

journey without destination

Tuesday, May 17, 2011

Sinopsis : Pembangunan Sumber Manusia Di Malaysia: Cabaran Abad Ke-21


Tajuk Buku : Pembangunan Sumber Manusia Di Malaysia: Cabaran Abad Ke-21
Penulis : Hashim Fauzy Yaacob, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
Fakulti Pengurusan Dan Sumber Manusia UTM, Skudai
Penerbit : Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Ta’zim
Tahun : 2000
Sumber : Perpustakaan Hamzah Sendut 2, USM


Sinopsis

              Sememangnya kepentingan pembangunan sumber manusia tidak boleh di nafikan lagi kerana proses pengeluaran moden telah menjadi lebih kompleks. Dengan penekanan yang diberikan terhadap pembangunan sumber manusia di Malaysia seperti yang terdapat dalam Dasar Pembangunan Nasional (DPN), Dasar Pembangunan Berat (DPB) dan Rangcangan Malaysia ke-7 yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, Negara maju dan Negara Indutri Baru (NIB) walaupun kekurangan modal fizikal dan sumber asli pada mulanya tetapi masih boleh maju kerana mempunyai sumber manusia yang berkemahiran dan berpengetahuan. Antara bidang yang diberi penekanan dalam Pembagunan Sumber Manusia antaranaya pengurusan dan keusahawanan, sains dan teknologi, pertanian dan perikanan industri, pengangkutan dan perhubungan, perdagangan dan perkhidmatan, penyelidikan dan pembangunan sumber manusia. Dalam perspektif ini, pembangunan sumber manusia ialah pembangunan keupayaan individu, kumpulan dan institusi untuk pembelajaran secara berterusan, penjanaan teknologi dan pelaksanaan aktiviti pembangunan dengan komitmen dan ikatan moral yang tinggi. Dalam konteks ekonomi Malaysia, kepentingan pembangunan sumber manusia membolehkan peningkatan dalam produktiviti, kemahiran dan penyusunan semula masyarakat. Melalui latihan formal dan program pembangunan, sektor perusahaan dapat tingkatkan kemahiran pekerja, mutu pengluaran dan motivasi pekerja dalam pekerjaan. Dalam abad ke-21, pembangunan manusia telah menghadapi cabaran yang lebih hebat terutama pengaruh daripada pertambahan penduduk, globalisasi dan teknologi maklumat. Dalam hal ini juga, masalah pada peringkat global juga akan mempengaruhi pada peringkat nasional iaitu perancangan dan pengurusan. Keadaan ini harus ditangani dengan sewajarnya melalui aspek latihan dan organisasi kerana untuk menyusun semula masyarakat dan sumber tenaga manusia di Malaysia kerana Pembangunan Sumber Manusia memberi kesan kepada kepada keadaan politik, ekonomi dan sosial di Malaysia.

No comments:

Post a Comment